Manual de instruções Speed-Link SL-6495-RBK

Speed-Link SL-6495-RBK
(1)
 • Número de páginas: 2
 • Tipo de arquivo: PDF
 • Browser/ start pageEmailBookmarksNavigate backNavigate forwardSearchRefreshCalculatorMedia playerPrevious trackF1 Music* F2 Videos* F3 Pictures* F4 TV* F5 Radio* F6 DVD* F7 Close window F8 Switch window F9 Zoom in F10 Zoom out F11 Desktop gadgets** F12 Flip 3D**Next trackPlay/pauseVolume down
  Mute
  Volume up*Available in Windows
  ®
  Media Center / Nutzbar in Windows
  ®
  Media Center**Available in Windows Vista
  ®
  or newer / Nutzbar in Windows Vista
  ®
  oder neuerKey functions depend on operating system capabilities and application / Tastenfunktionen sind abhängig von Betriebssystem-Fähigkeiten und Anwendung
  3s
  1. Öppna batterifacket på undersidan av tangentbordet. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) med polerna åt rätt håll. Stäng
  batterifacket igen.
  2. Sätt USB-mottagaren i en ledig USB-port på datorn. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av
  operativsystemet. Sätt på tangentbordet genom att ytta brytaren på undersidan till läge ON. Förbindelsen upprättas automatiskt inom ca 5 sekunder. Försäkra dig om att tangentbordet inte benner sig för långt ifrån mottagaren. Stäng av tangentbordet (OFF) om du inte ska använda det på länge för att spara energi.3. Ovanför tangentfältet nns 15 snabbåtkomstknappar vars funktioner du hittar i tabellen.
  4. Piltangenterna och F-tangenterna är belagda med extra funktioner (blå påskrift). För att använda dessa funktioner
  trycker du först på Fn-tangenten; så länge de alternativa tangentfunktionerna är aktiva lyser Fn-indikatorn.
  F-tangenternas (F1 - F12) alternativa funktioner nns i tabellen. Tryck på Fn-tangenten en gång till för att få tillbaka
  tangenternas standardfunktioner; då slocknar Fn-indikatorn.
  5. Med trackballen på höger sida styrs muspekaren, vänster och höger musknapp samt rullningshjulet med inbyggd knapp
  sitter till vänster på tangentbordet. Om du vill kan trackballen avaktiveras för att undvika ofrivilliga muspekarrörelser; då
  ska du trycka på tangenten nedanför trackballen. Tryck på samma tangent en gång till för att återaktivera trackballen.
  6. För att ändra trackballens sensorupplösning och därmed muspekarens hastighet håller du vänster och höger musknapp
  inne samtidigt i tre sekunder. Du kan välja mellan tre inställningar i tur och ordning: 1.600 (standard; högsta hastighet),
  1.200 och 1.000dpi (lägsta hasltighet). 7. För att underlätta vid transport kan USB-mottagaren stoppas in i batterifacket.
  SE
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska endast användas som inputapparat
  och anslutas till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget
  ansvar för skador på produkt eller person som är ett
  resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller
  att produkten använts för syften som inte motsvarar
  tillverkarens anvisningar.
  Information om batterier
  Använd endast den typ av batterier som anges. Byt genast
  ut gamla och svaga batterier. Förvara batterier utom
  räckhåll för barn. Den som använder någon typ av batterier
  är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan
  lämna in dina gamla, förbrukade batterier till speciella
  insamlingsställen eller var som helst där man säljer
  batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som
  sitter på batterierna betyder att de inte får slängas bland
  de vanliga hushållssoporna. Gamla batterier kan innehålla
  ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de kasseras
  eller förvaras på fel sätt.
  Hälsorisker
  Att använda inputapparater extremt länge kan leda till
  problem med hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg
  in regelbundna pauser och konsultera en läkare om
  problemen återkommer.
  Försäkran om överensstämmelse
  Jöllenbeck GmbH försäkrar att den här produkten uppfyller
  de relevanta säkerhetskraven i EU-direktiv 1999/5/EC. En
  fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas
  på vår webbsida under www.speedlink.com.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
  (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från
  mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas
  funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den
  apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända
  dig till vår support. Du når den snabbast genom vår
  webbsida www.speedlink.com.
  SE
  Anvendelsesområde
  Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal
  sluttes til en computer. Jöllenbeck GmbH påtager sig intet
  ansvar for skader på produktet eller personskader som
  følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert anvendelse
  af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med
  producentens anvisninger.
  Batteriinformationer
  Brug kun den foreskrevne batteritype. Udskift straks gamle
  og svage batterier. Opbevar reservebatterierne uden for
  børns rækkevidde. Som slutforbruger er du ifølge loven
  forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og genopladelige
  batterier korrekt. De brugte batterier/genopladelige
  batterier kan aeveres gratis på genbrugspladserne eller
  der, hvor batterierne/de genopladelige batterier sælges.
  Symbolet med den overstregne affaldsspand på batterier/
  genopladelige batterier betyder, at de ikke må smides
  ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
  Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer, som kan
  beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes
  eller opbevares korrekt.
  Sundhedsrisiko
  Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være
  årsag til sundhedsmæssige skader som ubehag eller
  smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis
  problemerne gentager sig.
  Overensstemmelseserklæring
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at dette
  produkt er i overensstemmelse med de relevante
  sikkerhedsbestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Den
  komplette overensstemmelseserklæring kan rekvireres på
  vores webside på www.speedlink.com.
  Overensstemmelsesinfo
  Ved indvirkning fra kraftige statiske, elektriske eller
  højfrekvente felter (radioanlæg, mobiltelefoner,
  mikrobølgeaadninger) kan apparatets (apparaternes)
  funktion begrænses. Prøv så at øge afstanden til
  apparaterne, der forstyrrer.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt
  venligst vores support som du nder på vores webside
  www.speedlink.com.
  DK
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do
  komputera PC. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
  odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
  u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
  niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
  producenta użytkowania produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare lub zużyte
  baterie natychmiast wymieniać. Zapasowe bateria
  przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako użytkownik
  masz prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych
  baterii lub akumulatorów. Zużyte baterie/akumulatory
  można bezpłatnie oddać w specjalnych punktach zbiórki
  lub wszędzie tam, gdzie są one sprzedawane. Symbol
  przekreślonego pojemnika na odpady na bateriach/
  akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać
  razem z domowymi odpadami. Zużyte akumulatory mogą
  zawierać szkodliwe substancje, które przy niewłaściwej
  utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu
  zdrowiu.
  Zagrożenia dla zdrowia
  W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
  urządzeniami do wprowadzania może dojść do problemów
  zdrowotnych, jak złe samopoczucie czy bóle głowy.
  Dlatego należy robić regularne przerwy, a w razie
  powtarzających się problemów należy zasięgnąć porady
  lekarza.
  Deklaracja zgodności
  Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt
  jest zgodny z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa
  dyrektywy 1999/5/WE. Kompletny tekst deklaracji
  zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowej
  www.speedlink.com.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (urządzenia
  radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
  mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń).
  W takim wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem
  proszę zwrócić się do naszej pomocy technicznej, z która
  najszybciej można skontaktować się przez naszą stronę
  internetową www.speedlink.com.
  PL
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas
  beadó készülékként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
  felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy
  személyi sérülésért, ha az gyelmetlen, szakszerűtlen,
  hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Csak az előírt típusú elemtípust használja. Azonnal
  cserélje ki a régi és gyenge elemeket. A pót elemeket
  gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként
  törvényesen kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket
  vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az elhasznált
  elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken,
  vagy bárhol, ahol elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
  hulladéktároló jele azt jelenti az elemeken és akkukon,
  hogy nem szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A
  kimerült elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
  melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás esetén
  kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
  Egészségügyi kockázat
  Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
  készülékeket, olyan egészségügyi panaszok léphetnek fel,
  mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson
  szünetet és visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel
  az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági
  előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot
  honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti
  meg.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes
  telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
  készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel.
  Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a
  zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén
  forduljon Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban
  honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  HU
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro
  připojení na počítač. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
  ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v
  důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití
  výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům,
  než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Používejte pouze předepsané baterie. Vyměňte ihned
  staré a slabé baterie. Uchovávejte náhradní baterie
  mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
  zákona povinni, použité baterie řádně zlikvidovat. Vaše
  opotřebované baterie/akumulátory můžete bezplatně
  odevzdat na sběrných místech nebo všude tam, kde
  se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté
  popelnice na bateriích/akumulátorech znamená, že tyto se
  nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré baterie mohou
  obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném
  odstraňování nebo skladování mohou ohrozit životní
  prostředí a Vaše zdraví.
  Zdravotní rizika
  Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být
  příčinou zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo
  nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících
  se problémů konzultujte lékaře.
  Prohlášení o shodě
  Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
  je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními
  směrnice EU č. 1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o
  konformitě si můžete přečíst na webových stránkách
  www.speedlink.com.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
  přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit
  distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem
  kontaktujte prosím náš suport, který je nejrychleji dostupný
  prostřednictvím našich webových stránek
  www.speedlink.com.
  CZ
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής
  για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH
  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
  τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
  σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο τύπο
  μπαταρίας. Αντικαθιστάτε παλιές και αδύναμες
  μπαταρίες αμέσως. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες
  εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός καταναλωτής
  είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε σωστά τις
  χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές.
  Μπορείτε να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/
  συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού
  όπου πωλούνται μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο
  του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε μπαταρίες/
  συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται
  να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές
  μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, οι
  οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να
  βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας.
  Κίνδυνοι για την υγεία
  Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί
  να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική
  δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και
  αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
  Δήλωση Συμμόρφωσης
  Διά της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό
  το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς
  ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε
  να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην
  ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων
  ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
  κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων)
  ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής
  (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε
  να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο
  τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη
  πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  EL
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
  tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck GmbH
  ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
  vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat
  tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä. Vaihda
  vanhat ja heikot paristot heti. Säilytä varaparistot
  poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä sinulla on
  lakisääteinen velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja
  akut asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut voidaan
  palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne,
  missä paristoja/akkuja myydään. Paristoissa/akuissa
  oleva ylivedetty jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä
  saa hävittää talousjätteiden seassa. Käytetyt paristot
  voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat vaarantaa
  ympäristön ja terveyden, jos niitä ei hävitetä tai varastoida
  asianmukaisesti.
  Terveyshaitat
  Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa
  terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa oloa tai kipuja. Pidä
  säännöllisesti taukoja ja kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat
  toistuvat.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote on
  EU-direktiivin 1999/5/EY turvamääräysten mukainen.
  Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan
  yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset
  kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet,
  mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
  häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen,
  käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin
  yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.
  FI
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for
  tilkobling til en datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet
  ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet
  utover det som er angitt fra produsenten.
  Batterianvisninger
  Bruk kun den angitte batteritypen. Skift straks ut gamle og
  svake batterier. Oppbevar reservebatterier utilgjengelige
  for barn. Som sluttforbruker er du juridisk ansvarlig for
  at bruke batterier og ladbare batterier avfallshåndteres
  korrekt. Dine brukte batterier/ladbare batterier kan leveres
  gratis på gjenbruksstasjoner eller på steder hvor det selges
  batterier/ladbare batterier. Symbolet med overkrysset
  avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes i
  husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde
  skadelige stoffer, som ved feilaktig avfallshåndtering eller
  lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
  Heleserisiko
  Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til
  helseproblemer som ubehag eller smerter. Legg derfor inn
  regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene
  vedvarer.
  Samsvarserklæring
  Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet
  samsvarer med de relevante sikkerhetsbestemmelsene
  i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette
  samsvarserklæringen kan du nne på vår webside under
  www.speedlink.com.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-
  utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
  forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må
  du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via
  vår nettside www.speedlink.com.
  NO
  1. Åbn batterirummet på bunden af tastaturet. Sæt de to medleverede AAA-batterier (1,5V) i, hold herved øje med den
  korrekte polaritet. Luk batterirummet.
  2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer. Operativsystemet genkender enheden
  automatisk.Tænd tastaturet idet du stiller afbryderen på tastaturets bund på ON. Forbindelsen oprettes automatisk efter ca. 5 sekunder. Sørg for, at tastaturet er placeret i nærheden af modtageren. Hvis du ikke bruger tastaturet, slukker du det bare („OFF“) og sparer energi.3. Overfor tastfeltet sidder 15 ekstrataster. Deres funktioner nder du i tabellen.
  4. Pil-tasterne som også F-tasterne er kongureret med yderligere funktioner (blå print på tasterne). For at bruge disse
  funktioner trykker du først ”Fn”-tasten; så længe de alternative tastfunktioner er aktive, lyser ”Fn”-visningen. F-tasternes
  alternative funktioner (F1 til F12) opføres i tabellen. Tryk igen på „Fn“-tasten for at bruge tastens standardfunktioner;
  derved slukkes „Fn“-visningen.
  5. Med trackballen på højre side styrer du musemarkøren, venstre og højre musetast som også rullehjulet med integreret
  tast nder du på venstre side af tastaturet. Efter ønske kan du deaktivere din trackball for at undgå utilsigtede bevægelser af musemarkøren; tryk hertil på tasten forneden af trackballen. Tryk igen på tasten for at aktivere din trackball igen.
  6. For at ændre trackballens sensor-opløsning og dermed musemarkørens hastighed, trykker og holder du venstre og
  højre musetast samtidigt for tre sekunder. Tre indstillinger står til rådighed og aktiveres efter hinanden: 1.600 (standard;
  højeste hatighed), 1.200 og 1.000dpi (laveste hastighed). 7. Til transport kan USB-modtageren opbevares i batterirummet.
  DK
  1. Otwórz wnękę baterii na dolnej stronie klawiatury. Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając przy tym uwagę na
  właściwą biegunowość. Ponownie zamknij wnękę baterii.
  2. Podłącz wtyk USB do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane
  przez system operacyjny. Włącz klawiaturę, przestawiając przełącznik na spodzie klawiatury do położenia „ON“. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie po upływie ok. 5 sekund. Upewnij się przy tym, że klawiatura znajduje się w tym czasie w pobliżu odbiornika. W razie dłuższego nieużywania klawiatury wyłączaj ją („OFF“), by oszczędzać energię.
  3. Powyżej pola klawiatury znajduje się 15 klawiszy szybkiego dostępu, których funkcje są opisane w tabeli.
  4. Klawisze strzałek oraz klawisze funkcyjne mają dodatkowe funkcje (niebieski nadruk). Aby korzystać z tych funkcji,
  należy najpierw nacisnąć przycisk „Fn“; jak długo aktywne są alternatywne funkcje klawisza, świeci się kontrolka „Fn“. Alternatywne funkcje klawiszy funkcyjnych (F1 do F12) są wymienione w tabeli. Ponownie nacisnąć klawisz „Fn“, by przywrócić podstawową funkcję klawisza; kontrolka „Fn“ gaśnie przy tym.
  5. Za pomocą trackballa po prawej stronie można sterować kursorem myszy; lewy i prawy przycisk myszy oraz pokrętło z
  wbudowanym przyciskiem znajdują się po lewej stronie klawiatury. Na życzenie można wyłączyć trackball, by uniknąć niechcianych ruchów kursora myszy. W tym celu należy nacisnąć przycisk pod trackballem. Ponownie nacisnąć przycisk, by aktywować trackball.
  6. Aby zmienić rozdzielczość trackballa, a tym samym szybkość ruchu kursora na ekranie, należy jednocześnie nacisnąć
  i przytrzymać przez 3 sekundy lewy i prawy przycisk myszy. Do dyspozycji są trzy ustawienia, które są kolejno przełączane: 1.600 (standard, najwyższa szybkość), 1.200 i 1.000 (najniższa szybkość).7. Dla ułatwienia transportu odbiornik można na czas transportu schować we wnęce baterii.
  PL
  1. Nyissa fel a billentyűzet alján lévő elemtartót. Helyezzen bele két AAA mini ceruzaelemet (1,5 V), közben ügyeljen a
  megfelelő pólusokra. Csukja vissza az elemtartót.
  2. Dugja be az USB vevőt számítógépe szabad USB portjába. A készüléket az operációs rendszer magától felismeri és
  telepíti. Kapcsolja be a billentyűzetet: állítsa az alján lévő kapcsolót „ON“ helyzetbe. A csatlakozás kb. 5 másodperc múlva magától létrejön. Győződjön meg arról, hogy a billentyűzet közben a vevő közelében legyen. Ha hosszabb ideig nem használja a billentyűzetet, kapcsolja ki („OFF“), hogy energiát takarítson meg.
  3. A billentyűmező felett 15 gyorshozzáféréű gomb található, melyek funkcióit a táblázatban találhatja meg.
  4. A nyílgombok, valamint az F-gombok kiegészítő funkcióval vannak kiosztva (kék nyomat). Ha ezeket a funkciókat
  szeretnénk használni, nyomkuk meg először az Fn billentyűt, ilyenkor az Fn kijelzés addig világít, amíg az alternatív gombfunkció be van kapcsolva. A F gombok alternatív funkciói (F1-F12) a táblázatban találhatóak. Nyomja meg újra az Fn gombot, ha megint a billentyűk alapfunkcióit szeretné használni, ekkor kialszik az Fn kijelzés.
  5. A jobb oldalon lévő trackballal vezérli az egér kurzorát, a bal és jobb egérgombot, valamint a beépített gombos görgős
  kereket a billentyűzet bal oldalán találja meg. Ha szeretné, ki is lehet kapcsolni a trackballt, ha el szeretné kerülni a
  felesleges kurzormozgást, ehhez nyomja meg a trackball alján lévő gombot. Nyomja meg újra a gombot, ha ki szeretné kapcsolni a trackballt.
  6. Ha meg szeretné változtatni a trackball felbontását és ezzel a kurzor sebességét, egyszerre három másodpercig
  nyomja le a bal és jobb egérgombot. Három beállítás áll rendelkezésre és egymás után kapcsolnak be. 1.600 (szabvány; legnagyobb sebesség), 1.200 és 1.000 dpi (legkisebb sebesség). 7. Az egyszerűbb szállításhoz az USB vevőt el lehet tenni az elemtartó rekeszbe.
  HU
  1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně klávesnice. Vložte dvě baterie AAA (1,5 V), dbejte při tom na správnou
  polaritu. Poté přihrádku na baterie opět zavřete.
  2. Zapojte USB přijímač do volného USB portu na počítači. Operační systém zařízení automaticky detekuje a nainstaluje.
  Zapněte klávesnici nastavením přepínače na spodní straně do polohy „ON“. Spojení se naváže automaticky asi po pěti sekundách. Ubezpečte se, zda se při tom klávesnice nachází v blízkosti přijímače. Při delším nepoužívání klávesnici vypněte („OFF“) – ušetříte tím energii.
  3. Nad klávesami se nachází 15 tlačítek rychlého přístupu. Informace o jejich funkci naleznete v tabulce.
  4. Další funkce jsou přiřazeny klávesám se šipkami a funkčním klávesám (modrý potisk). Chcete-li tyto funkce použít,
  stiskněte nejprve klávesu „Fn“; dokud jsou alternativní funkce kláves aktivní, svítí indikátor „Fn“. Alternativní funkce
  funkčních kláves (F1 až F12) jsou uvedeny v tabulce. Chcete-li opět používat výchozí funkce kláves, znovu stiskněte klávesu „Fn“; po jejím stisknutí indikátor „Fn“ zhasne.
  5. Trackballem na pravé straně ovládáte kurzor myši, levé a pravé tlačítko myši a rolovací kolečko s integrovaným
  tlačítkem se nacházejí na levé straně klávesnice. Přejete-li si to, můžete trackball deaktivovat, a zamezit tak nechtěnému pohybování kurzorem myši; za tímto účelem stiskněte tlačítko pod trackballem. Chcete-li trackball opět aktivovat, tlačítko znovu stiskněte.
  6. Chcete-li změnit rozlišení senzoru trackballu, a tedy rychlost kurzoru myši, podržte tři sekundy stisknuté zároveň levé i
  pravé tlačítko myši. K dispozici máte tři nastavení, která se přepínají postupně. 1600 (výchozí; nejvyšší rychlost), 1200
  a 1000 bodů na palec (nejnižší rychlost). 7. USB přijímač můžete snadno přepravovat v přihrádce na baterie.
  CZ
  1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών στην κάτω πλευρά του πληκτρολογίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε
  εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.
  2. Εισάγετε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από
  το λειτουργικό σύστημα και εγκαθίσταται. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο, θέτοντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση „ON“. Η σύνδεση δημιουργείται
  αυτόματα μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα. Εξασφαλίστε ότι το πληκτρολόγιο βρίσκεται τότε κοντά στο δέκτη.
  Για την εξοικονόμηση ενέργειας απενεργοποιείτε το πληκτρολόγιο σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα („OFF“).
  3. Πάνω από το πεδίο πλήκτρων θα βρείτε 15 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης, των οποίων οι λειτουργίες αναφέρονται
  στον πίνακα.
  4. Τα πλήκτρα με βέλη καθώς και τα πλήκτρα F έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες (μπλε εκτύπωση). Για να χρησιμοποιήσετε
  αυτές τις λειτουργίες πιέστε πρώτα το πλήκτρο „Fn“. Όσο είναι ενεργές οι εναλλακτικές λειτουργίες πλήκτρων, ανάβει η ένδειξη „Fn“. Οι εναλλακτικές λειτουργίες των πλήκτρων F (F1 έως F12) αναφέρονται στον πίνακα. Πιέστε το πλήκτρο „Fn“ εκ νέου ώστε να χρησιμοποιήσετε πάλι τις κανονικές λειτουργίες των πλήκτρων. Τότε σβήνει η ένδειξη „Fn“.
  5. Με το τράκμπολ στη δεξιά πλευρά ελέγχετε το δείκτη ποντικιού, το αριστερό και δεξιό πλήκτρο ποντικιού καθώς και ο
  τροχός κύλισης με ενσωματωμένο πλήκτρο βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Κατόπιν επιθυμίας μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τράκμπολ ώστε να αποφύγετε μη ηθελημένες κινήσεις του δείκτη ποντικιού. Πιέστε για αυτό το πλήκτρο κάτω από το τράκμπολ. Πιέστε το πλήκτρο εκ νέου, για να ενεργοποιήσετε πάλι το τράκμπολ.
  6. Για να αλλάξετε την ανάλυση αισθητήρα του τράκμπολ και συνεπώς την ταχύτητα του δείκτη ποντικιού, κρατήστε για
  τρία δευτερόλεπτα πατημένα ταυτόχρονα το αριστερό και δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. Διατίθενται τρεις ρυθμίσεις και διασυνδέονται διαδοχικά: 1.600 (κανονική, ανώτερη ταχύτητα), 1.200 και 1.000dpi (χαμηλότερη ταχύτητα). 7. Για την εύκολη μεταφορά μπορείτε να φυλάτε το δέκτη USB στο χώρο μπαταριών.
  EL
  1. Avaa näppäimistön pohjassa oleva paristolokero. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea
  napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen.
  2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB-liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen
  automaattisesti. Kytke näppäimistö päälle asettamalla pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“. Yhteys luodaan automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua. Varmista, että näppäimistö on tällöin vastaanottimen lähellä. Jos näppäimistöä ei käytetä pidempään, sammuta näppäimistö („OFF“) säästääksesi energiaa.3. Näppäinkentän yläpuolella on 15 pikakäyttöpainiketta, joiden toiminnot löytyvät taulukosta.
  4. Nuolipainikkeilla ja F-painikkeilla on lisätoimintoja (siniset painatukset). Näitä toimintoja voit käyttää painamalla ensiksi
  „Fn“-painiketta. „Fn“-näyttö palaa niin kauan, kun vaihtoehtoiset näppäintoiminnot ovat käytössä. F-painikkeiden (F1 - F12) vaihtoehtoiset toiminnot on lueteltu taulukossa. Paina „Fn“-painiketta uudelleen käyttääksesi jälleen painikkeiden vakiotoimintoja. Tällöin „Fn“-näyttö sammuu.
  5. Oikealla puolella olevalla ohjainpallolla ohjataan hiiren osoitinta, hiiren vasen ja oikea painike sekä integroidulla
  painikkeella varustettu vierityspyörä löytyvät näppäimistön vasemmalta puolelta. Halutessasi voit ottaa ohjainpallon pois
  käytöstä välttääksesi tahattomia hiiren osoittimen liikkeitä. Paina tätä varten ohjainpallon alapuolella olevaa painiketta.
  Paina painiketta uudelleen ottaaksesi ohjainpallon jälleen käyttöön.
  6. Voit muuttaa ohjainpallon sensorin tarkkuutta ja siten hiiren osoittimen nopeutta pitämällä hiiren vasenta ja oikeaa
  painiketta samanaikaisesti painettuna kolmen sekunnin ajan. Käytettävissä on kolme asetusta, jotka kytketään peräkkäin: 1600 (vakio, suurin nopeus), 1200 ja 1000dpi (alhaisin nopeus). 7. Helpompaa kuljetusta varten voidaan USB-vastaanotinta säilyttää paristokotelossa.
  FI
  1. Åpne batterihuset på undersiden av tastaturet. Legg inn to AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt polaritet (retning).
  Lukk batterihuset igjen.
  2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet blir automatisk gjenkjent og installert av
  operativsystemet.Slå på tastaturet ved å skyve bryteren på undersiden til posisjonen „ON“. Forbindelsen opprettes automatisk etter ca. 5 sekunder. Sørg for at tastaturet benner seg i nærheten av mottakeren. Når tastaturet ikke brukes for en lengre periode, må det slås av („OFF“) for å spare strøm. 3. Ovenfor tastefeltet nner du 15 hurtigtaster hvis funksjoner du kan nne i tabellen.
  4. Piltastene samt F-tastene har ekstra funksjoner (blått påtrykk). For å bruke disse funksjonene, må du først trykke på
  „Fn“-tasten; så lenge de alternative tastefunksjonene er aktive, lyser „Fn“-anvisningen. De alternative funksjonene til
  F-tastene (F1 til F12) er oppført i tabellen. Trykk på „Fn“-tasten på nytt for å bruke standardfunksjonene til tastene igjen;
  da slukker „Fn“-anvisningen.
  5. Med trackball på høyre side styrer du musepekeren, mens du nner venstre og høyre musetast samt scroll-hjulet
  med integrert tast på venstre side av tastaturet. Du kan deaktivere trackball etter ønske for å unngå uønskede musepekerbevegelser; da trykker du på tasten under trackball. Trykk på tasten på nytt for å aktivere trackball igjen.
  6. For å forandre sensoroppløsningen til trackball, og dermed musepekerhastigheten, må du holde venstre og høyre
  musetast inne samtidig i tre sekunder. Du har tre innstillinger tilgjengelig som blir valgt etter hverandre: 1.600 (standard;
  høyeste hastighet), 1.200 og 1.000dpi (laveste hastighet). 7. For enkel transport kan USB-mottakeren stues bort i batterihuset.
  NO
  BATTERIES

  QUICK INSTALL GUIDE VERS. 1.0

  SL-6495-RBK

  COMET

  TRACKBALL MEDIA KEYBOARD

  1 2 3

  4 5 6 7

  CONNECTIONMULTIMEDIA BUTTONSMULTIMEDIA FUNCTIONSMOUSE CONTROLTRACKBALL SETTINGSRECEIVER STORAGE©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Windows, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Speed-Link SL-6495-RBK

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link SL-6495-RBK ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Speed-Link SL-6495-RBK responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Speed-Link SL-6495-RBK aqui, de graça. Este manual está na categoria Teclados e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 10. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link SL-6495-RBK ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Speed-Link SL-6495-RBK especificações

Geral
Marca Speed-Link
Modelo SL-6495-RBK
Produto Teclado
EAN 4027301564952
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo PDF
Teclado
Interface de dispositivo RF Wireless
Propósito PC/server
Uso recomendado Casa
Forma do factor do teclado Mini
Teclas de atalho programáveis Sim
Banda de frequência 2.4 GHz
Dispositivo apontador Trackball
Tecnologia de conetividade Sem fios
Design
Estilo de teclado Em frente/linha reta
Cor do produto Preto
Rato
Rato incluído Não
Características
Alcance sem fios 10 m
Embalagem
Interface recetor wireless USB
Tipo de recetor Nano recetor
Número de produtos incluídos 1 unidade(s)
Recetor incluído Sim
Pilhas incluídas Sim
Pesos e dimensões
Dimensões do teclado (CxLxA) 272 x 121 x 22 mm
null
Requisitos do sistema
Sistema operativo Windows compatível Sim
USB necessário Sim
Gestão de energia
Tipo de fonte de alimentação Bateria

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Speed-Link SL-6495-RBK .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui