Manual de instruções Speed-Link SL-6351-SWT

Speed-Link SL-6351-SWT
(1)
 • Número de páginas: 2
 • Tipo de arquivo: PDF
 • 1. Za pomocą obu kciuków otwórz pojemnik baterii. Włóż baterie. Zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Zamknij wnękę bateri. 2. Przełącznikim po spodniej stronie włącz mysz. Rolka myszy zaświeci na chwilę na niebiesko. 3. W Panelu sterowania kliknij ikonę Bluetooth
  ®
  i wybierz „Dodaj“. Naciśnij przycisk połączenia po spodnie stronie myszy. Rolka myszy zaczyna migać.4. Zaznacz opcję „Urządzenie jest podłączone i może zostać rozpoznane“, następnie kliknij „Dalej“ i wybierz z listy „Mysz Bluetooth
  ®
  “. Wybierz „Nie stosuj klucza głównego“ i kliknij „Dalej“. Mysz jest gotowa do pracy.Wskazówka: przez jednoczesne naciśnięcie rolki (2 - 3 sekundy) i prawego przycisku myszy można przełączać między rozdzielczością 1600 a 800 dpi i odwrotnie.
  PL
  1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και με τους δύο αντίχειρες.Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη μπαταριών. 2. Ενεργοποιήστε το ποντίκι στην κάτω πλευρά. Ο τροχός ποντικιού ανάβει για λίγο μπλε.3. Κάντε κλικ στο σύμβολο Bluetooth
  ®
  στο σύστημα ελέγχου και επιλέξτε την „Προσθήκη“. Πιέστε τώρα τον διακόπτη Connect στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Ο τροχός ποντικιού ξεκινά να αναβοσβήνει.4. Ενεργοποιήστε την επιλογή „Η συσκευή έχει ρυθμιστεί και μπορεί να αναγνωριστεί“, κάντε κλικ στο „Συνέχεια“ και επιλέξτε το „Ποντίκι Bluetooth
  ®
  “ από τη λίστα. Επιλέξτε „Μη χρησιμοποιείτε κυρίως κλειδί“ και κάντε κλικ στη „Συνέχεια“. Το ποντίκι είναι τώρα έτοιμο για χρήση.Υπόδειξη: Μέσω ταυτόχρονης πίεσης του τροχού κύλισης (2-3 δευτερόλεπτα) και του δεξιού πλήκτρου ποντικιού μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των ευκρινειών 1600 και 800 dpi.
  GR
  1. Åbn batterirummet med begge tommelfi nger. Sæt batterierne i. Hold herved øje på den korrekte polaritet. Luk batterirummet. 2. Tænd musen på bunden. Musehjulet lyser kort blåt. 3. Klik på Bluetooth
  ®
  symbolet i systemstyringen og udvælg „Tilføj“. Tryk nu connect-knap-pen på musens bund. Musehjulet starter at blinke.4. Aktiver optionen ”Enheden er indrettet og kan genkendes”, klik på ”Næste” og udvælg Bluetooth
  ®
  -musen fra listen. Vælg „Brug ikke adgangsnøgle“ og klik på „Næste“ Din mus er nu klar til brug.Bemærk: Du kan skifte mellem opløsning på 1600 og 800 dpi hvis du samtidigt trykker rullehjulet (2-3 sekunder) og den højre museknap.
  DK
  1. Přihrádku na baterie otevřte oběmi palci. Vložte baterie. Dbejte při tom na správnou polaritu. Přihrádku na baterie uzavřete. 2. Zapněte myš na spodní straně. Kolečko myše se na krátkou dobu rozsvítí modře. 3. Klikněte na symbol Bluetooth
  ®
  v systémovém řízení a zvolte „přidat“. Stiskněte nyní spínač Connect na spodní straně myši. Kolečko myši začne blikat.
  4. Aktivujte opci „přístroj je seřízený a lze jej rozpoznat“, klikněte na „dále“ a vyberte „myš
  Bluetooth
  ®
  “ z listiny. Zvolte „nepoužívat hlavní kíč“ a klikněte na „dál“. Nyní je myš připravená k použití.Upozornění: Současným stisknutím rolovacího kolečka (2-3 sekundy) a pravé klávesy myši můžete přepínat mezi rozlišováním od 1600 a 800 dpi tam a zpět.
  CZ
  1. Nyissa ki mindkét hüvelykujjával az elemtartót. Helyezze be az elemeket. Közben ügyel-jen a pólusok megfelelő elhelyezkedésére. Csukja vissza az elemrekeszt. 2. Kapcsolja be az egeret a hátoldalon. Az egér görgője röviden kéken villan fel. 3. Kattintson a vezérlőpulton a Bluetooth
  ®
  rendszerre és válassza ki a „Hozzáadás“ pontot. Nyomja meg a Connect kapcsolón az egér alján. Az egér görgője villogni kezd.4. Kapcsolja be „A készülék be van állítva és felismerhető“ opciót és kattintson a „Tovább“ gombra és válassza ki a listából a „Bluetooth
  ®
  egeret“. Válassza ki a „Nem használok főkulcsot“ pontot és kattintson a „Tovább“ gombra. Az egér ekkor használható.Tudnivaló: a görgős egér és a jobb egérgomb egyszerre történő bekapcsolása által (2-3 másodperc) ide-oda lehet váltani az 1600 és 800 dpi felbontás között.
  HU
  1. Använd båda tummarna för att öppna batterifacket. Lägg in batterierna. Se till så att polerna ligger rätt. Stäng batterifacket igen. 2. Sätt på musen på undersidan. Mushjulet lyser till med blått sken. 3. Klicka på bluetooth
  ®
  -symbolen i kontrollpanelen och välj „Lägg till“. Tryck sedan på connect-knappen på musens undersida. Mushjulet börjar blinka.4. Aktivera alternativet „Enheten är klar att upptäckas“, klicka på „Fortsätt“ och välj „Bluetooth
  ®
  -mus“ i listan. Välj „Använd ingen huvudkod“ och klicka på „Fortsätt“. Musen är nu klar att användas.Observera: Om du trycker på rullningshjulet och höger musknapp samtidigt (i 2-3 sekunder) kan du växla mellan en upplösning på 1600 och 800 dpi.
  SE
  Connect
  Omezení odpovědnosti
  Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku ani úra-
  zy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo nesprávným
  používáním výrobku nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu
  stanovenému výrobcem.
  Konformita
  Společnost Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek
  splňuje příslušná bezpečnostní ustanovení směrnice EU 1999/5/
  ES. Celý text prohlášení o shodě si můžete vyžádat na našem
  webu www.speedlink.com.
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Podpora
  V případě potíží při instalaci nebo připojování zařízení se obraťte
  na naše oddělení technické podpory. Na našem webu
  www.speedlink.com je k dispozici formulář pro využití podpory.
  Můžete také napsat e-mail přímo do oddělení podpory:
  Záruka
  Na tento výrobek poskytujeme záruku dva roky od data prodeje.
  Záruka se vztahuje na zpracování a všechny použité komponenty.
  Upozornění k bateriím
  Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Používejte pouze baterie
  předepsaných typů. Nikdy nepoužívejte staré a nové baterie nebo
  baterie různých typů. Nahraďte okamžitě staré a slabé baterie.
  Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
  CZ
  Αποποίηση ευθύνης
  Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για
  ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς λόγω
  απροσεξίας, μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν
  αυτής για την οποία προορίζεται.
  Με το παρόν, η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι το προϊόν
  συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας που
  παρατίθενται στην ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/ΕΚ. Το πλήρες
  κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στη γερμανική
  γλώσσα, κατόπιν αιτήματος, στον ιστότοπο www.speedlink.com.
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
  υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
  αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
  στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
  περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
  που δημιουργούν παρεμβολή.
  Υποστήριξη
  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση
  ή εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
  τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο
  τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας www.
  speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα τεχνικής
  υποστήριξης: [email protected]
  Εγγύηση
  Για το προϊόν αυτό σας προσφέρουμε εγγύηση δυο ετών από την
  ημερομηνία αγοράς για την ποιότητα υλικών και κατασκευής.
  Υποδείξεις σχετικά με τις μπαταρίες
  Φυλάτε τις μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Χρησιμοποιείτε
  μόνο τους προδιαγεγραμμένους τύπους μπαταριών. Ποτέ
  μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλαιές και νέες μπαταρίες ή
  διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Αντικαθιστάτε αμέσως τις παλιές
  και αδύναμες μπαταρίες. Απορρίπτετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες
  σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
  GR
  Felelősség kizárása
  A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen, hibás vagy
  nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásáért vagy az
  ilyen okokból bekövetkező személyi sérülésekért a Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget.
  Megfelelőség
  A Jöllenbeck GmbH ezennel kijelenti, hogy e termék megfelel
  az 1999/5/EK irányelvben foglalt biztonsági követelményeknek.
  A teljes megfelelési nyilatkozat honlapunkon olvasható: www.
  speedlink.com.
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mi-
  krohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
  növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Támogatás
  Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe helyezése
  vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk műszaki támogatást.
  Honlapunkon a www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy
  támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is fordulhat
  hozzánk támogatási igényével: [email protected]
  Garancia
  E termékre a vásárlás dátumától számított két év garanciát
  vállalunk a kidolgozásra és minden beépített alkatrészre.
  Elemekre vonatkozó tudnivalók
  Az elemeket kisgyermekektől elzárva tárolja! Csak az előírt
  elemtípust használja! Soha ne használjon egyszerre régi és új
  elemeket vagy pedig különböző fajta elemeket. Azonnal cserélje ki
  a régi és gyenge elemeket! A használt elemeket a helyi rendelke-
  zéseknek megfelelően ártalmatlanítsa!
  HU
  Wyłączenie z odpowiedzialności
  Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
  produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek nieuważnego,
  niewłaściwego, nieprawidłowego lub niezgodnego z
  przeznaczeniem użycia.
  Zgodność
  Jöllenbeck GmbH oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
  odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie
  UE 1999/5/EC. Pełną deklarację zgodności można pobrać na
  naszej stronie internetowej www.speedlink.com. Silne pola
  elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
  częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony
  komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być
  przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
  Dział techniczny
  W przypadku trudności z instalacją lub podczas podłączania
  urządzenia, należy zwrócić się o pomoc do naszego działu
  technicznego. Na naszej stronie internetowej www.speedlink.com
  przygotowaliśmy formularz pomocy technicznej. Z działem
  technicznym można skontaktować się również bezpośrednio
  wysyłając wiadomość e-mail: [email protected]
  Gwarancja
  Na niniejszy produkt udzielamy Państwu gwarancji na okres
  dwóch lat od daty zakupu obejmującą obsługę i wszystkie
  wbudowane elementy.
  Wskazówki dotyczące korzystania z baterii
  Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Należy używać
  wyłącznie odpowiednich typów baterii. Baterie należy wymieniać
  zawsze w komplecie, zawsze na taki sam typ. Przeterminowane i
  zużyte baterie należy jak najszybciej wymienić na nowe.
  Zużyte baterie należy oddać do utylizacji zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  PL
  Fritagelse for ansvar
  Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for materialeskader
  eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges til
  andre formål end dem som angives af producenten.
  Konformitet
  Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer
  overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af
  EU-direktivet 19999/5/EC. Den fuldstændige overensstemmelse-
  serklæring kan forespørges på vores hjemmeside under
  www.speedlink.com.
  Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
  (radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan
  påvirke enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at
  forstørre afstanden til de forstyrrende enheder.
  Support
  Hvis du har problemer med installeringen eller tilslutningen af
  enheden, kontakt venligst vores tekniske support. På vores
  websted www.speedlink.com fi nder du en supportblanket.
  Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
  Garanti
  For dette produkt giver vi en garanti på to år fra købsdatoen for
  forarbejdning og alle integrerede komponenter.
  Batterianvisninger
  Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af
  børn. Brug kun de foreskrevne batterityper.
  Gamle og nye batterier eller forskellige slags batterier, bør aldrig
  bruges samtidigt. Gamle eller næsten tomme batterier bør straks
  udskiftes. Gamle batterier skal bortskaffes eller gives til genbrug
  ifølge de lokale bestemmelser.
  DK
  Friskrivningsklausul
  Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för skador
  på produkt eller person som orsakats av oaktsam, felaktig eller ej
  därtill avsedd användning av produkten.
  Försäkran om överensstämmelse
  Härmed förklarar Jöllenbeck GmbH att denna produkt
  överensstämmer med relevanta säkerhetsbestämmelser enligt
  EU-riktlinje 1999/5/EC. Fullständig konformitetsförklaring fi nns att
  beställa från vår hemsida www.speedlink.com.
  Starka statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioanlägg-
  ningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan
  påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka
  öka avståndet till den apparat som stör.
  Support
  Vänd dig till vår tekniska support om du har problem vid
  installation eller anslutning av apparaten. På vår hemsida
  www.speedlink.com fi nns det ett supportformulär. Alternativt kan
  du skicka ett e-postmeddelande direkt till supporten:
  Garanti
  För denna produkt lämnar vi garanti på tillverkning och material i
  två år från inköpsdatum.
  Hantera batterier rätt
  Förvara batterier utom räckhåll för barn. Använd bara den typ
  av batterier som föreskrivs. Använd aldrig gamla och nya eller
  olika typer av batterier samtidigt. Byt genast ut gamla och svaga
  batterier. Kassera förbrukade batterier enligt de lokala
  bestämmelserna.
  SE
  Исключение ответственности
  Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за повреждения
  изделия или травмы людей вследствие неосторожной,
  ненадлежащей, неправильной или непредусмотренной
  производителем эксплуатации устройства.
  Настоящим Jöllenbeck GmbH заявляет, что данное изделие
  отвечает соответствующим правилами техники безопасности
  директивы 1999/5/EC. Запросить полную декларацию о
  соответствии можно на нашем сайте www.speedlink.com.
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть
  радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
  источников помех.
  Поддержка
  В случае трудностей с установкой или подключением устройства
  следует обратиться в службу технической поддержки. На нашем
  сайте www.speedlink.com имеется формуляр для поддержки.
  В качестве альтернативы за поддержкой можно обратиться по
  адресу электронной почты: [email protected]
  Гарантия
  На данное изделие и все встроенные части действует гарантия в
  течение 2 лет со дня покупки.
  Указания по батарейкам
  Храните батарейки в недоступном для детей месте.
  Пользуйтесь только указанными типами батареек.
  Никогда не используйте одновременно старые и новые
  батарейки или разные типы батареек.
  Немедленно меняйте батарейки с малым зарядом.
  Утилизируйте батарейки согласно местным предписаниям.
  RU
  VERS. 1.0©2009 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
  swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, 27404 Weertzen, GERMANY

  QUICK INSTALL GUIDE

  SL-6351

  CORE CS

  BLUETOOTH

  ®

  MOUSE

  Connect
Speed-Link SL-6351-SWT

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link SL-6351-SWT ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Speed-Link SL-6351-SWT responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Speed-Link SL-6351-SWT aqui, de graça. Este manual está na categoria Ratos e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link SL-6351-SWT ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Speed-Link SL-6351-SWT especificações

Geral
Marca Speed-Link
Modelo SL-6351-SWT
Produto Rato
EAN 4027301163513
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo PDF
Rato
Interface de dispositivo Bluetooth
Número de teclas 3
Tecnologia de detecção de movimento Ótico
Resolução do movimento 800 DPI
Roda de navegação Sim
null
Requisitos do sistema
Sistema operativo Mac compatível Sim
Outras características
Sistemas operativos compatíveis Windows, BlueSoleil, Macintosh
Design
Cor do produto Branco
Gestão de energia
Número de pilhas 2
Ergonomia
Alcance sem fios 10 m