Manual de instruções Speed-Link GARRIDO

Speed-Link GARRIDO
9.6 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Português
manual de instruçõesSpeed-Link GARRIDO
információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a
terméket forgalmazó üzletben szerezhet be.
Hivatalos gyűjtőhelyen leadással hozzájárul a szakszerű
újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez.
Ha új készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a régi
készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott készülék
és az újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója azonos.
Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400 négyzetméternyi
területet elektromos és elektronikus készülékek eladására szántak, vagy
kiskereskedelmi üzletek által azok közvetlen környezetében hivatalosan
kijelölt gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű elektromos
és elektronikus eszközöket (külső méretek nem haladják meg a 25 cm-t),
új készülék vásárlása nélkül.
Az esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a
semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből.
A készülékek, elemek és akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az
érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon
Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.
com keresztül érhet el.
Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
EL

ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το
χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή
χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
κατασκευαστή, σκοπό.

ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ

Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν
ενοχλήσεις στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά
διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.

ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ

Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.

ΑΠΟΡΡΙΨΉ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το
παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές
συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε
ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς
ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες
ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της
περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή
στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν.
Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε στην
σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την
δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης,
εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις
ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν.
Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών
συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς
υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400
τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα
λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα
λιανικής.
Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει, εφόσον είναι
δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη συσκευή.
Ή μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών
από τον χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της
ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες
για μελλοντική αναφορά.
CZ

POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ

Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na
počítač. Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození jej
nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou
zdravotních problémů, jako jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
přestávky a v případě opakujících se problémů konzultujte lékaře.

INFORMACE O KONFORMITĚ

Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních
polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí
vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické
přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k
poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či
skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový
uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče
do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte
na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v
obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a).
Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech,
přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního prostředí.
Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr starších
přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný přístroj stejného
druhu a plní stejné funkce jako nově zakoupený produkt.
V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních
vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje nebo na oficiálně
vyhrazených sběrných místech maloobchodů nacházejících se v
bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a elektronické přístroje
(žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez
závazku k nákupu stejného přístroje.
Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje
vyjmout.
Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná
uživatelem vede k postihům dle platných zákonů.

TECHNICKÝ SUPORT

V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím
náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT

UTILIZAÇÃO CORRETA

Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a
ligação a um computador. O produto não necessita de manutenção.
Não o utilize em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se
responsabiliza por danos no produto ou ferimentos pessoais resultantes
de utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida do produto para
fins que não aqueles previstos pelo fabricante.

RISCOS DE SAÚDE

Em caso de utilização longa das unidades de entrada, podem prejudicar
a saúde, como desconforto ou dores. Efetue pausas regularmente e
obtenha conselhos médicos em caso de problemas recorrentes.

INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta
frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas de
microondas) podem causar falhas no funcionamento do aparelho (dos
aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
aparelhos que interferem.

AVISO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

O símbolo de contentor de lixo barrado indica que este produto e as
pilhas correspondentes não podem ser deitados no lixo comum. Os
aparelhos elétricos contêm substâncias tóxicas e, em caso de não
serem corretamente eliminados ou armazenados, podem ser perigosos
para o meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, portanto, ser
separados para a eliminação. Como consumidor final, é sua obrigação,
portanto, entregá-los a um posto de recolha de lixo eletrónico e de pilhas
identificado pelo distintivo oficial. Informações sobre os pontos de
recolha de resíduos mais próximos de si podem ser obtidas através das
autoridades municipais, pontos de reciclagem ou dos estabelecimentos
onde adquiriu este produto.
Com a eliminação em um ponto de recolha oficial, está a contribuir com
a gestão especializada de resíduos e com a proteção do meio ambiente.
Ao adquirir um aparelho novo, o comerciante oferece a possibilidade de
levar, de forma gratuita, o aparelho velho no momento da entrega, com
a condição de que o aparelho velho tenha as mesmas características e
funções que o novo aparelho adquirido.
Nos estabelecimentos com uma área de, pelo menos, 400 metros
quadrados de exposição de eletrodomésticos e aparelhos elétricos, ou
em lojas com a identificação de recolha oficial do município, é possível
entregar aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos (não maiores de 25
cm) de forma gratuita e sem a obrigação de comprar um aparelho novo.
As pilhas e baterias que estiverem nos aparelhos deverão ser removidas
antes da eliminação.
A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e baterias pelo
consumidor podem causar penalizações segundo as legislações
vigentes.

SUPORTE TÉCNICO

Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se
em contacto com o nosso serviço de atendimento que pode aceder
rapidamente através de nosso website www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
DK

BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til
en PC. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har
udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på
produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig
og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.

SUNDHEDSRISIKO

Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til
sundhedsmæssige skader som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt
pause, og søg læge, hvis problemerne gentager sig.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING

Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der
opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør
du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.

BORTSKAFFELSE

Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at dette
produkt ikke må bortskaes sammen med det usorterede
husholdningsaald. Da elapparater kan indeholde skadelige stoer,
som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaes eller
opbevares korrekt, skal de bortskaes separat. Som slutbruger har du
pligt til at aflevere udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted.
Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de
lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den butik, hvor du har købt
dette produkt.
Ved bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du dit bidrag til
korrekt genbrug og miljøbeskyttelse.
Ved køb af et nyt produkt giver forhandleren mulighed for at aflevere
gamle, udtjente produkter, hvorefter de bortskaes gratis, hvis det
returnerede produkt er af samme type og har de samme funktioner som
det nyerhvervede produkt.
Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål over
25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal
på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til
indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af detailforretningen i dennes
umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et lignende produktet.
Eventuelle batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før
bortskaelsen.
Hvis brugeren bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt,
medfører det sanktioner i henhold til den gældende lov.

TEKNISK SUPPORT

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
support som du finder på vores webside www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas
till en dator. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det finns
utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften som inte motsvarar
tillverkarens anvisningar.

HÄLSORISKER

Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med
hälsan, t ex obehag eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
konsultera en läkare om problemen återkommer.

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet
till den apparat som stör.

KASSERING

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten
inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Eftersom
elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen som kan skada
miljön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som
slutanvändare är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett
allmänt insamlingsställe för kassering. Information om insamlingsställen
i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen
eller där du köpte produkten.
När du lämnar in dina gamla apparater till ett allmänt insamlingsställe
bidrar du till att återvinna materialet och skona miljön.
När du köper en ny produkt får du möjlighet att i gengäld lämna in dina
gamla apparater till butiken utan kostnad, om de är av likvärdig typ och
har samma funktioner som den nyköpta produkten.
Gamla elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga
utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan krav på att köpa en
ny, likvärdig produkt lämnas in till butiker med en försäljningsyta för
elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter eller till
ett allmänt insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen.
Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur
produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt.
Att kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än
det tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och
bestämmelser.

TEKNISK SUPPORT

Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår
support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
NO

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en
datamaskin. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk
av produktet utover det som er angitt fra produsenten.

HELESERISIKO

Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer
som ubehag eller smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og
kontakt lege dersom problemene vedvarer.

SAMSVARSANVISNING

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke
avstanden til forstyrrende utstyr.

DEPONERING

Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes
sammen med usortert husholdningsavfall. Elektroniske apparater
inneholder potensielt helse- og miljøskadelige stoer som krever
separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å
levere inn brukte elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted.
Kontakt de lokale myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken
du kjøpte produktet hos for mer informasjon om godkjente
innsamlingssteder der du bor.
Når du leverer inn produktet for forskriftsmessig kassering og
resirkulering, er du med på å beskytte miljøet.
Ved kjøp av et nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at det er
likeverdig med det nye med hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn
og kasseres gratis hos forhandleren.
Små elektriske og elektroniske apparater (utvendige mål på maks. 25cm)
kan leveres inn gratis på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et
nytt tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet for elektrisk
og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende
innsamlingssted som detaljbutikken har godkjent.
Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før kassering.
Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan
brukeren straes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.

TEKNISK SUPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt
med vår
Support, som du raskest kan nå via
vår nettside www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
RO

UTILIZARE CONFORMĂ

Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru
conectarea la un computer. Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi
produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck
GmbH nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau
vătămări corporale cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare,
greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de producător.

RISCURI PENTRU SĂNĂTATE

În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a dispozitivelor periferice
de intrare, este posibilă apariţia unor probleme de sănătate, de exemplu
indispoziţie sau dureri. Faceţi pauze regulate şi, dacă problemele se
repetă, consultaţi medicul.

INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA

Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă
frecvenţă puternice (staţii de radio, telefoane mobile, descărcări de
microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi defecţiuni. În acest caz,
încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.

ELIMINARE

Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu poate fi
aruncat la gunoiul menajer. Deoarece aparatele electrice pot conține
substanțe nocive, care în caz de eliminare sau depozitare incorectă
a aparatelor, pot cauza daune sănătății și mediului, trebuie eliminate
separat. Utilizatorii sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informații cu privire la
punctele de colectare din apropierea dumneavoastră puteți găsi la
autoritățile locale, centre de reciclare și la magazinul la care ați
achiziționat produsul.
Predând aparatul la un punct de colectare oficial contribuiți la reciclarea
acestuia și la protejarea mediului.
La achiziționarea unui nou aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a
prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu condiția ca aparatul uzat să
fie de același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel recent achiziționat.
În magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrice și
electronice cu suprafață de desfacere de minim 400 metri pătrați sau la
punctele de colectare oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul
din imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice și
electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit și fără
niciun fel de obligație, la cumpărarea unui aparat de același tip.
Înaintea eliminării aparatului trebuie scoase bateriile/acumulatoarele,
dacă există.
Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și acumulatorilor
de către utilizator este sancționată conform legislației în vigoare.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi
serviciului nostru de asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina
noastră web, www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.
HR

NAMJENSKA UPORABA

Ovaj proizvod prikladan je samo kao uređaj za unos priključen na
računalo i za uporabu u zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva
održavanje. Ne koristite proizvod u slučaju vanjskih oštećenja. Tvrtka
Jöllenbeck GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo za štete na proizvodu ili
ozljede nastale nepažljivom, nenamjenskom ili pogrešnom uporabom,
ili uporabom proizvoda koja nije u skladu sa svrhom proizvoda koju je
opisao proizvođač.

ZDRAVSTVENI RIZICI

Prilikom izrazito dugog korištenja uređaja za unos može doći do
zdravstvenih poteškoća kao što su nelagoda ili bolovi. Uzimajte redovite
pauze i u slučaju ponovnog nastanka problema potražite savjet liječnika.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka Jöllenbeck GmbH izjavljuje da ovaj proizvod zadovoljava
relevantne sigurnosne odredbe EU direktive 1999/5/EZ. Kompletan tekst
izjave o sukladnosti moguće je zatražiti na našoj internetskoj stranici
www.speedlink.com.

ZBRINJAVANJE

Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne
smije odložiti zajedno s nerazvrstanim kućnim smećem. Budući da
električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari koje u slučaju
neprikladnog zbrinjavanja ili skladištenja mogu dospijeti u okoliš i
naštetiti Vašem zdravlju, iste treba zbrinuti odvojeno. Kao krajnji korisnik
imate zakonsku obvezu odvojeno prikupljene električne uređaje predati
na mjestu koje je službeno određeno za prikupljanje takvoga otpada.
Informacije o mjestima za prikupljanje u Vašoj blizini možete saznati od
lokalnih vlasti, u reciklažnim dvorištima ili u trgovini u kojoj ste kupili
ovaj proizvod. Zbrinjavanjem na službenom mjestu za prikupljanje
pridonosite ispravnom recikliranju i zaštiti okoliša. Prilikom kupnje novog
uređaja, prodavač nudi mogućnost preuzimanja i besplatnog zbrinjavanja
starih uređaja, ukoliko je predani stari uređaj iste vrste i služi istoj svrsi
kao i novi kupljeni uređaj. U trgovinama na malo električnim i
elektroničkim uređajima, prodajne površine najmanje 400m2, ili na
službeno istaknutim mjestima za prikupljanje u neposrednoj blizini,
moguće je besplatno i bez obveze kupnje istovrijednog uređaja predati
malene stare električne i elektroničke uređaje (čije vanjske dimenzije ne
prelaze 25cm). Baterije i akumulatore koji se eventualno nalaze u uređaju
potrebno je, ukoliko je to moguće, ukloniti iz uređaja. Nedopušteno
odlaganje uređaja, baterija i akumulatora od strane korisnika podliježe
sankcijama u skladu s važećim zakonskim propisima.

TEHNIČKA PODRŠKA

U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas obratite
se našoj podršci koju najbrže možete kontaktirati putem naše internetske
stranice www.speedlink.com.
Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
RS

NAMENSKA UPOTREBA

Ovaj proizvod je pogodan samo kao ulazni uređaj za povezivanje sa
računarom i za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nije potrebno
održavanje proizvoda. Nemojte ga koristiti ako postoje spoljašnja
oštećenja. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima odgovornost
za štete na proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive, nestručne i
pogrešne primene ili usled korišćenja koje nije u skladu sa svrhom koju
je naveo proizvođač.

ZDRAVSTVENI RIZICI

Izrazito dugo korišćenje ulaznih uređaja može dovesti do zdravstvenih
tegoba kao sto su nelagoda i bolovi. Redovno pravite pauze i zatražite
lekarski savet kod poteškoća koje se stalno pojavljuju.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovim preduzeće Jöllenbeck GmbH izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s relevantnim sigurnosnim odredbama Direktive EU 1999/5/EZ. Celu
Izjavu o usklađenosti možete zatražiti na adresi naše internet stranice
www.speedlink.com.

ODLAGANJE

Znak precrtane kante za otpad znači da ovaj proizvod ne smete
odlagati zajedno s nerazvrstanim kućnim otpadom. Budući da
električni uređaji mogu sadržati štetne materije koje pri nestručnom
odlaganju ili skladištenju mogu štetiti životnoj okolini ili vašem zdravlju,
njih morate odlagati odvojeno. Kao krajnji korisnik, po zakonu ste dužni
da odložene električne uređaje predate propisanom mestu za prihvatanje
otpada. Informacije o mestima za prihvatanje otpada u vašoj blizini
možete dobiti od lokalnih službi, reciklažnih dvorišta ili prodavnice gde
ste kupili proizvod. Odlaganjem na propisanom mestu za prihvatanje
otpada doprinosite stručnoj reciklaži i zaštiti životne okoline. Prodavac će
vam pri kupovini novog uređaja zauzvrat ponuditi mogućnost
preuzimanja starog uređaja i besplatno odlaganje, u slučaju da je uređaj
koji predajete iste vrste i istih funkcija kao i novi uređaj koji ste kupili. U
prodavnicama koje prodaju električne i elektronske uređaje prodajne
površine od najmanje 400 kvadratnih metara ili na mestima za
prihvatanje otpada koje je prodavnica propisno odredila u svojoj
neposrednoj blizini možete besplatno i bez obaveze kupovine sličnog
uređaja predati male električne i elektronske uređaje (spoljnih dimenzija
ne većih od 25cm). Ako je moguće, eventualno postojeće baterije /
punjive baterije izvadite iz uređaja pre njihovog odlaganja. U slučaju da
korisnik nedozvoljeno odloži uređaje, baterije i punjive baterije, dolazi do
sankcija shodno važećim zakonima.

TEHNIČKA PODRŠKA

Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj službi za
podršku do koje najbrže možete doći putem naše internet stranice www.
speedlink.com.
Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
SL

PREDVIDENA UPORABA

Ta izdelek je primeren le za uporabo kot vnosna naprava za priključitev
na računalnik in uporabo v zaprtih prostorih. Izdelka ni treba vzdrževati.
Ne uporabljajte ga pri zunanjih poškodbah. Družba Jöllenbeck GmbH
ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na izdelku ali telesne
poškodbe oseb na podlagi nepazljive, neustrezne, napačne uporabe
izdelka ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo navedbam
proizvajalca o uporabi izdelka.

TVEGANJE ZA ZDRAVJE

Pri izredno dolgi uporabi vnosnih naprav lahko pride do zdravstvenih
težav kot nelagodje ali bolečine. Med delom redno uvajajte odmore in v
primeru ponavljajočih se težav poiščite zdravniško pomoč.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Jöllenbeck GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z zadevnimi
varnostnimi določili evropske direktive 1999/5/EC. Celotno izjavo
o skladnosti lahko naročite na naši spletni strani na naslovu www.
speedlink.com.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno
odvreči med neločene gospodinjske odpadke. Ker lahko električne
naprave vsebujejo škodljive snovi, ki lahko pri neustrezni odstranitvi
ali shranjevanju škodijo okolju ali vašemu zdravju, jih je treba
odstranjevati ločeno. Kot končni uporabnik ste po zakonu dolžni
neuporabne električne naprave oddati na uradno določenem zbirališču.
Informacije o zbirališčih v svoji bližini dobite pri lokalnih upravnih
organih, na deponijah odpadkov za predelavo ali v trgovini, v kateri ste
kupili svoj izdelek. Z odstranitvijo na uradnem zbirališču odpadkov boste
prispevali k strokovnemu recikliranju in varstvu okolja. Ob nakupu nove
naprave vam prodajalec nudi možnost, da prevzame odpadne naprave in
jih brezplačno odstrani med odpadke, če je vrnjena naprava enake vrste
in ima iste funkcije kot kupljena nova naprava. V maloprodajnih trgovinah
za električne in elektronske naprave s prodajno površino najmanj 400
kvadratnih metrov ali na zbirališčih v bližini maloprodajne trgovine,
uradno navedenih v ta namen, lahko brezplačno in brez obveznega
nakupa enakovredne naprave oddate manjše električne in elektronske
odpadne naprave (z zunanjimi merami do največ 25cm). Pred
odstranitvijo naprave med odpadke je treba morebiti prisotne baterije/
akumulatorje po možnosti odstraniti iz naprave. Nedovoljeno
odstranjevanje naprav, baterij in akumulatorjev s strani uporabnikov
pomeni sankcije v skladu z veljavno zakonodajo.

TEHNIČNA PODPORA

Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za
tehnično podporo, ki jo najhitreje dosežete na naši spletni strani na
www.speedlink.com.
Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.

GARRIDO

ILLUMINATED MOUSE

INFO GUIDE

VER. 1.0
SL-610006-BK
off
red
green
blue
800
1,200
1,600
2,400
LED DPI

Manual de instruções

Veja o manual do Speed-Link GARRIDO aqui, de graça. Este manual está na categoria Ratos e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.6. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link GARRIDO ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Speed-Link GARRIDO e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Speed-Link GARRIDO dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Speed-Link GARRIDO especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Speed-Link GARRIDO.

Geral
Marca Speed-Link
Modelo GARRIDO
Produto Rato
EAN 4027301821598
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Rato
Interface de dispositivo USB Type-A
Propósito Escritório
Tipo de botões Botões premidos
Número de botões 5
Tipo de scroll (deslocamento) Roda
Tecnologia de detecção de movimento Ótico
Resolução do movimento 2400 DPI
Uso recomendado PC/notebook
Design
Cor do produto Preto
Forma Mão direita
Iluminação Sim
Ergonomia
Comprimento do cabo 1.5 m
Embalagem
Quantidade 1
Pesos e dimensões
Peso 95 g
Largura 91 mm
Profundidade 125 mm
Altura 41 mm
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Speed-Link GARRIDO abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados