Manual de instruções Speed-Link EXATI

Speed-Link EXATI
7 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Português
manual de instruçõesSpeed-Link EXATI
EL
1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε
δύο μπαταρίες AAA (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε
πάλι τη θήκη μπαταριών.
2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον υπολογιστή
σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και
εγκαθίσταται.
3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση
„ON“. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι („OFF“),
ώστε να εξοικονομήσετε ρεύμα.
4. Με το διακόπτη dpi στην κάτω πλευρά επιλέγετε την ευαισθησία του
αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες ευαισθησίας.
Βαθμίδα 1: Σταθερή ανάλυση 1.600dpi. Το LED στην άνω πλευρά του
ποντικιού αναβοσβήνει μια φορά.
Βαθμίδα 2: Μεταβλητή ανάλυση από 800 έως 2.400dpi. Το LED στην άνω
πλευρά του ποντικιού αναβοσβήνει δύο φορές. Η ανάλυση αισθητήρα
προσαρμόζεται τότε στην ταχύτητα της κίνησης ποντικιού. Αργές κινήσεις
επιφέρουν χαμηλή ανάλυση αισθητήρα (τουλάχιστον 800dpi) για υψηλή
ακρίβεια. Γρήγορες κινήσεις ποντικιού αυξάνουν δυναμικά την ανάλυση
αισθητήρα και διευκολύνουν μια επιτάχυνση του δείκτη ποντικιού χωρίς
απώλεια ακρίβειας.
5. Εάν κατά τη λειτουργία αρχίσει να αναβοσβήνει το LED κατάστασης
μπαταρίας στην άνω πλευρά του ποντικιού ή όταν αρχίσει η απόδοση να
μειώνεται,αλλάξτε τις μπαταρίες.
6. Για τη μεταφορά φυλάτε το δέκτη USB απλά στην αντίστοιχη θήκη στην κάτω
πλευρά του ποντικιού.
CZ
1. Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA
(1,5V), dbejte při tom na správnou polaritu. Poté přihrádku na baterie opět
zavřete.
2. Zapojte přijímač USB do volného portu na počítači. Operační systém zařízení
automaticky detekuje a nainstaluje.
3. Myš zapněte přesunutím spínače na spodní straně do polohy „ON“. V
případě, že myš nepoužíváte, jednoduše ji vypněte („OFF“). Prodloužíte tak
výdrž baterií.
4. Přepínačem dpi na spodní straně volíte citlivost senzoru myši. K dispozici
jsou dva stupně citlivosti.
Stupeň 1: Pevné rozlišení 1.600dpi. LED na horní straně myši jednou blikne.
Stupeň 2: Variabilní rozlišení od 800 do 2.400dpi. LED na horní straně myši
dvakrát blikne. Přitom se rozlišení senzoru přizpůsobí rychlosti pohybu
myši. Pomalé pohyby způsobí nízké rozlišení senzoru (minimálně 800dpi)
pro vysokou přesnost. Rychlé pohyby myši dynamicky zvýší rozlišení
senzoru a umožní zrychlení kurzoru myši bez ztráty přesnosti.
5. Začnou-li LED stavu nabití baterie na horní straně myši během operace
blikat nebo se rozsvítí, vyměňte baterie. V případě snížení výkonu vyměňte
baterie.
6.´ Pro přepravu můžete uložit přijímač USB snadno v odpovídajícím prostoru na
spodní straně myši.
PT
1. Abra o compartimento das pilhas no lado inferior do rato. Coloque duas
pilhas AAA (1,5V), tendo em atenção a polaridade correta. Feche novamente
o compartimento das pilhas.
2. Conecte o recetor USB a uma interface USB livre no seu computador. O
aparelho é detetado automaticamente e instalado pelo sistema operativo.
3. Conecte o rato, deslocando o interruptor no lado inferior para a posição
„ON“. Em caso de não utilização, desconectar simplesmente o rato („OFF“)
para poupar corrente.
4. Com o botão do dpi na parte inferior, permite selecionar a sensibilidade do
sensor do rato. Disponível em dois níveis de sensibilidade.
Nível 1: Resolução fixa de 1600 dpi. O LED na parte superior do rato pisca
uma vez.
Nível 2: Resolução variável de 800 a 2400 dpi. O LED na parte superior
do rato pisca duas vezes. Neste caso, a resolução do sensor iguala-se
à velocidade do movimento do rato. Os movimentos lentos dão como
resultado uma resolução baixa do sensor (800 dpi como mínimo) para uma
precisão elevada. Os movimentos rápidos do rato aumentam de forma
dinâmica a resolução do sensor e permitem uma aceleração do ponteiro do
rato sem perder a precisão.
5. Se o LED de estado das pilhas que se encontra na parte superior do rato
começar a piscar durante o funcionamento ou se o poder diminui, troque as
pilhas.
6. Para o transporte, guarde o recetor no compartimento das pilhas.
DK
1. Åbn batterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAA-
batterier (1,5V) i, hold herved øje med den korrekte polaritet. Luk
batterirummet.
2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer.
Operativsystemet genkender enheden automatisk.
3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på ON. Hvis du ikke
bruger musen, slukker du den bare („OFF“) og sparer energi.
4. Vælg musesensorens følsomhed med dpi-kontakten på undersiden. Du kan
vælge mellem to følsomhedstrin:
Trin 1: Fast opløsning på 1.600dpi. LED på musens overside blinker én gang.
Trin 2: Variabel opløsning på 800 til 2.400dpi. LED på musens
overside blinker to gange. Herved indstilles sensoropløsningen efter
musebevægelsens hastighed. Langsomme bevægelser giver en
lav sensoropløsning (800dpi minimum) for høj præcision. Hurtige
musebevægelser øger sensoropløsningen dynamisk og giver mulighed for
at accelerere musepointeren uden præcisionstab.
5. Hvis batteristatus-LED på musens overside blinker under brug eller ved
faldende ydelse, bedes du skifte batterierne.
6. Til transport kan du opbevare USB-modtageren i rummet på musens
underside.
SE
1. Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V)
med polerna åt rätt håll. Stäng batterifacket igen.
2. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn. Apparaten
upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.
3. Sätt på musen genom att flytta brytaren på undersidan till läge ON. Stäng av
musen (brytaren på OFF) när den inte används för att spara ström.
4. Med dpi-växlaren på undersidan ställer du in känslighet för mussensorn. Du
kan välja mellan två inställningar.
Steg 1: Fast upplösning på 1600dpi. Lampan på musens ovansida blinkar
en gång.
Steg 2: Variabel upplösning mellan 800 och 2400dpi. Lampan på musens
ovansida blinkar två gånger. Då anpassas sensorupplösningen efter musens
hastighet. Med långsamma rörelser minskar sensorupplösningen (minst
800dpi) och precisionen ökar. Snabba musrörelser ökar sensorupplösningen
dynamiskt och muspekaren kan röra sig snabbare utan att förlora precision.
5. Om batteriindikatorn på ovansidan börjar blinka när musen används eller
När musen börjar fungera sämre ska du byta batterierna.
6. Vid transport stoppar du bara in USB-mottagaren i facket på musens
undersida.
FI
1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V)
paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen.
2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.
3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon „ON“. Jos hiirtä
ei käytetä, sammuta se („OFF“) säästääksesi sähköä.
4. Pohjassa sijaitsevalla dpi-kytkimellä valitaan hiiren anturin herkkyys.
Valittavana on kaksi herkkyystasoa:
Taso 1: Kiinteä 1600dpi:n tarkkuus. Hiiren yläpinnalla oleva merkkivalo
vilkkuu kerran.
Taso 2: Vaihteleva tarkkuus 800 - 2400dpi. Hiiren yläpinnalla oleva
merkkivalo vilkkuu kahdesti. Tällöin anturin tarkkuus sopeutuu hiiren
liikkeen nopeuteen. Hitaat liikkeet saavat aikaan alhaisen anturitarkkuuden
(800dpi:n minimi) korkeaa tarkkuutta varten. Nopeat hiiren liikkeet
lisäävät dynaamisesti anturitarkkuutta ja mahdollistavat hiiren osoittimen
kiihdytyksen ilman tarkkuushäviötä.
5. Jos paristotilan merkkivalo hiiren yläpinnalla alkaa vilkkua käytön aikana tai
jos teho laskee, vaihda paristot.
6. Kuljetusta varten voidaan vastaanotinta säilyttää paristokotelossa.
NO
1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batteri (1,5V),
pass da på korrekt polaritet (retning). Lukk batterihuset igjen.
2. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet blir
automatisk gjenkjent og installert av operativsystemet.
3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til posisjonen „ON“. Når
den ikke brukes, slå av musen av („OFF“) for å spare strøm.
4. Juster følsomheten for museføleren ved hjelp av dip-bryteren på
undersiden. Du kan velge mellom to følsomhetstrinn.
Trinn 1: Fast oppløsning på 1600dpi. LED-lampen på oversiden av musen
blinker én gang.
Trinn 2: Variabel oppløsning fra 800 til 2400dpi. LED-lampen på
oversiden av musen blinker to ganger. Sensoroppløsningen tilpasses
ut fra hastigheten på musebevegelsen. Langsomme bevegelser gir
lavere sensoroppløsning (minimum 800dpi) for økt presisjon. Ved raske
musebevegelser økes sensoroppløsningen dynamisk, slik at musepekeren
akselereres uten at det går ut over presisjonen.
5. Hvis LED-lampen for batteristatus på oversiden av musen begynner å blinke
under bruk eller hvis eekten avtar, må batteriene byttes.
6. Under transport kan mottakeren oppbevares i batterihuset.
RO
1. Deschideți compartimentul bateriilor situat în partea de jos a mouse-ului.
Introduceți două baterii AAA (1,5V), având grijă la polaritatea corectă.
Închideţi la loc compartimentul pentru baterii.
2. Conectați receptorul USB la un port USB liber al calculatorului. Dispozitivul
este recunoscut automat de sistemul de operare şi instalat.
3. Porniţi dispozitivul punând butonul de pe partea inferioară în poziţia „ON“.
Dacă nu utilizaţi mouse-ul, opriţi-l („OFF“), pentru a economisi curent.
4. Cu ajutorul comutatorului dpi situat în partea de jos selectați sensibilitatea
senzorului mouse-ului. Sunt disponibile două nivele de sensibilitate.
Nivelul 1: Rezoluție fixă de 1.600dpi. LED-ul din partea de sus a mouse-ului
pâlpâie o dată.
Nivelul 2: Rezoluție variabilă cuprinsă între 800 și 2.400dpi. LED-ul din
partea de sus a mouse-ului pâlpâie de două ori. În acest caz rezoluția
senzorului se ajustează în funcție de viteza de mișcare a mouse-ului.
Mișcările mai lente au ca rezultat o rezoluție mai joasă a senzorului (minim
800dpi) pentru o precizie mai mare. Mișcările mai rapide ale mouse-ului au
ca efect creșterea dinamică a rezoluţiei senzorului, facilitând accelerarea
indicatorului mouse-ului fără a afecta precizia.
5. Dacă, în timpul funcționării, LED-ul care indică starea bateriei situat în
partea de sus a mouse-ului începe să pâlpâie, vă rugăm să schimbați
bateriile.Dacă puterea scade, vă rugăm să schimbați bateriile.
6. Pentru transport, păstrați receptorul în compartimentul pentru baterie.
HR
1. Otvorite pretinac za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dvije baterije
tipa AAA (1,5V), pazeći pritom na ispravan polaritet. Zatvorite poklopac
pretinca za baterije.
2. Utaknite prijamnik u USB priključak računala. Uređaj će se automatski
prepoznati i instalirati.
3. Miša uključite prebacivanjem prekidača na donjoj strani miša u položaj
„ON“. Kada ga ne koristite, miša isključite (položaj „OFF“), kako biste
štedjeli energiju.
4. Pomoći prekidača dpi na donjoj strani miša odaberite osjetljivost senzora na
mišu. Na raspolaganju su dva stupnja osjetljivosti.
Stupanj 1: Fiksna razlučivost od 1.600dpi. LED na gornjoj strani miša treperi
jednom.
Stupanj 2: Varijabilna razlučivost od 800 do 2.400dpi. Na ovom se stupnju
razlučivost senzora prilagođava brzini kretanja miša. Spori pokreti
registriraju se nižom razlučivošću (minimalno 800dpi) za visoku preciznost.
Brzi pokreti miša povećavaju dinamičku razlučivost senzora i omogućuju
ubrzanje pokazivača miša bez gubitka preciznosti. LED na gornjoj strani
miša treperi dvaput.
5. Ako LED za status baterije na gornjoj strani miša počne treperiti tijekom
rada ili ako učinak oslabi, molimo vas promijenite baterije.
6. Za jednostavniji transport, prijamnik se može spremiti u pretinac na donjoj
strani.
RS
1. Otvorite odeljak za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dve baterije
AAA (1,5V) i pritom pazite na ispravni polaritet. Ponovo zatvorite odeljak za
baterije.
2. Umetnite prijemnik u USB priključak vašeg računara. Uređaj će automatski
biti prepoznat i instaliran.
3. Uključite miš tako što ćete prekidač na donjoj strani postaviti u položaj
„ON“ (uključeno). Ako miš ne koristite, jednostavno ga isključite („OFF“-
isključeno) kako biste štedeli struju.
4. Pomoću dpi prekidača na donjoj strani možete birati osetljivost senzora
miša. Na raspolaganju stoje dva stepena osetljivosti.
1. stepen: Fiksna rezolucija od 1600dpi. LED svetiljka na gornjoj strani miša
zasvetli jednom.
2. stepen: Promenjiva rezolucija od 800 do 2400dpi. Ovde se osetljivost
senzora prilagođava brzini pomeranja miša. Sporo pomeranje miša
izaziva nisku rezoluciju miša (najmanje 800dpi) za visoku preciznost. Brza
pomeranja miša dinamički povećavaju rezoluciju miša i omogućuju ubrzanje
pokazivača miša bez gubljenja preciznosti. LED svetiljka na gornjoj strani
miša zasvetli dvaput.
5. Ako LED svetiljka na gornjoj strani miša, koja označava stanje baterije, u
funkciji počne treperiti, zamenite baterije. Baterije zamenite ako dođe do
smanjenja učinka miša.
6. Za jednostavniji transport prijemnik možete staviti u odgovarajući odeljak na
donjoj strani.
SL
1. Odprite predalček za baterije na spodnji strani miške. Vstavite dve AAA-
bateriji (1,5V), pri tem pazite na pravilno polarnost. Znova zaprite predalček
za baterije.
2. Vtaknite sprejemnik na USB-priključek svojega računalnika. Naprava se
samodejno prepozna in namesti.
3. Vklopite miško, tako da stikalo na spodnji strani potisnete v položaj „ON“.
Kadar miške ne uporabljate, jo preprosto izklopite („OFF“), da prihranite
električni tok.
4. S stikalom dpi na spodnji strani izberite občutljivost senzorja miške. na voljo
sta dve stopnji občutljivosti.
Stopnja 1: fiksna ločljivost 1.600dpi. LED na zgornji strani miške enkrat
utripne.
Stopnja 2: prilagodljiva občutljivost od 800 do 2.400dpi. Pri tem se ločljivost
senzorja prilagaja hitrosti pomikanja miške. Počasni premiki povzročijo
nizko ločljivost senzorja (najmanj 800dpi) za visoko preciznost. Hitri pomiki
miške dinamično zvišajo ločljivost senzorja in omogočajo pospeševanje
kazalca miške brez izgube preciznosti. LED na zgornji strani miške dvakrat
utripne.
5. Če statusna LED baterije na zgornji strani miške med njeno uporabo začne
utripati ali pri pojemajoči moči, zamenjajte baterije.
6. Za bolj preprost transport je sprejemnik mogoče shraniti v predalčku na
spodnji strani.

EXATI

AUTO DPI MOUSE – WIRELESS

QUICK INSTALL GUIDE

VER. 1.0
SL-630008-BKRD

QUICK INSTALL GUIDE

EXATI – AUTO DPI MOUSE – WIRELESS

ON OFF DPI
1
ON OFF DPI
3
5
2
4
ON OFF DPI
6
1 × =1600 DPI 2 × =800 DPI-2.400 DPI

Manual de instruções

Veja o manual do Speed-Link EXATI aqui, de graça. Este manual está na categoria Ratos e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link EXATI ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Speed-Link EXATI e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Speed-Link EXATI dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Speed-Link EXATI especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Speed-Link EXATI.

Geral
Marca Speed-Link
Modelo EXATI
Produto Rato
EAN 4027301990959
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Rato
Tipo de botões Botões premidos
Número de botões 5
Tipo de scroll (deslocamento) Roda
Resolução do movimento 2400 DPI
Tecnologia de detecção de movimento Ótico
Banda de frequência 2.4 GHz
Interface de dispositivo RF Wireless
Propósito -
Uso recomendado Universal
Direções de deslocamento Vertical
Número de scroll wheels 1
Design
Cor do produto Black,Red
Design ergonómico Sim
Forma Mão direita
Ergonomia
Alcance sem fios 8 m
Interruptor ligar/desligar Sim
Embalagem
Interface recetor wireless USB Type-A
Tipo de recetor Nano recetor
Recetor incluído Sim
Tipo de embalagem Caixa
Quantidade 1
Pilhas incluídas Sim
Gestão de energia
Número de pilhas 2
Tipo de bateria AAA
Fonte de alimentação Baterias
Pesos e dimensões
Largura 61 mm
Profundidade 106 mm
Altura 37 mm
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Speed-Link EXATI abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados