Manual de instruções Sony SA-VE545H

Sony SA-VE545H
(1)
 • Número de páginas: 2
 • Tipo de arquivo: PDF
 • eE Ee
  E
  e
  E
  eEe
  Ee
  EeEe
  LINE INWOOFER OUTFRONTCENTER
  REAR
  R
  R
  L
  L
  2002 Sony Corporation
  A
  E
  e
  E
  e
  E
  e
  E
  e
  Micro Satellite Speaker System

  SA-VE545H

  4-246-678-41(1)
  B
  AA
  BB
  C
  EG
  WS-FV10D
  LEVEL
  MODE
  MIN MAX
  MOVIE
  MUSIC
  POWER
  ON
  /
  STANDBY
  15º
  25º
  D
  12
  3
  4
  H
  F
  AUTO
  OFF
  POWER
  SAVE
  I
  POWER LEVEL MODE Português AVISOPara evitar os riscos de incêndio ou de choqueseléctricos, não exponha o aparelho à chuva ou àhumidade.Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa. Aassistência técnica só deve ser efectuada por pessoalqualificado.Para evitar riscos de incêndio, não tape as ranhuras deventilação do aparelho com jornais, toalhas, cortinas, etc.Não coloque velas acesas em cima do aparelho.Para evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, nãocoloque recipientes com líquidos, como jarras, em cima doaparelho.Não instale o aparelho num espaço fechado, como porexemplo, uma estante ou um armário.
  Sobre este manual
  O SA-VE535H é um sistema de colunas de 5.1 canais constituídopor duas colunas frontais, duas colunas traseiras, uma colunacentral e um subwoofer. Suporta Sony Digital Cinema Sound,Dolby* Pro Logic e Dolby Digital etc. e por isso destina-seespecificamente a cinema em casa.* “Dolby” e o símbolo com duplo D são marcas comerciaisde Dolby Laboratories.
  Precauções
  Segurança• Antes de ligar o sistema, certifique-se de que a tensão defuncionamento do sistema é idêntica à da rede eléctricalocal.• Mesmo quando o interruptor de alimentação estiverdesligado, o aparelho não estará desligado da rede CAenquanto estiver ligado à tomada de parede.• Desligue o sistema da tomada da rede eléctrica se não outilizar por um período prolongado. Para desligar o cabode alimentação, puxe a ficha. Nunca puxe o próprio fio.• Se qualquer líquido ou objecto sólido penetrar na unidade,desligue o sistema e mande-o verificar por pessoalqualificado antes de voltar a utilizá-lo.• O cabo de alimentação de CA só deve ser trocado numestabelecimento de reparações qualificado.Funcionamento• Não utilize o sistema de colunas com uma potênciacontínua que exceda a potência máxima de entrada dosistema.• Se a polaridade das ligações dos altifalantes não estivercorrecta, os tons graves serão fracos e a posição dos váriosinstrumentos ficará pouco definida.• Um contacto entre fios descarnados da coluna podeprovocar um curto-circuito.• Antes de efectuar ligações, desligue a alimentação doamplificador para evitar danos no sistema de colunas.• Não deve aumentar o volume de som até ao ponto dedistorção.Se a cor se tornar irregular quando estiver pertodo ecrã de um televisorEste sistema de colunas tem uma protecção antimagnéticapara possibilitar a sua instalação perto de um televisor.Mesmo assim, podem ser observadas cores irregulares emcertos tipos de televisores.Se observar cores irregulares...c Desligue o televisor, aguarde 15 a 30 minutos e ligue-onovamente.Se observar cores irregulares outra vez...c Afaste as colunas do televisor.Se houver sibilaçãoMude a localização das colunas ou diminua o volume dosom no amplificador.Localização• Não instale as colunas numa posição inclinada.• Não coloque as colunas em locais:—extremamente quentes ou frios—empoeirados ou sujos—excessivamente húmidos—sujeitos a vibrações—sujeitos à incidência directa da luz solar• Tenha cuidado quando instalar a coluna num pavimentocom um tratamento especial (encerado, oleado, polido,etc.), pois pode ficar manchado ou descolorado.LimpezaLimpe as colunas exteriormente com um pano macioligeiramente humedecido com uma solução de detergentesuave ou água. Não use nenhum tipo de escova abrasiva, póabrasivo ou solvente, tal como diluente, benzina ou álcool.Se tiver dúvidas ou se surgirem problemas relacionados como seu sistema de colunas, consulte o revendedor Sony da suaregião.
  Ligação do sistema
  Ligue o sistema de colunas às saídas para altifalante de umamplificador (A).Certifique-se de que a alimentação de todos os componentes(incluindo o subwoofer) está desligada antes de iniciar asligações.Notas (B)• Certifique-se de que os terminais positivo (+) e negativo (–)das colunas correspondem aos terminais positivo (+) enegativo (–) do amplificador.• Verifique se apertou bem os parafusos dos terminais dascolunas, pois parafusos soltos podem provocar ruído.• Certifique-se de que todas as ligações estão bem feitas. Umcontacto entre fios descarnados da coluna pode provocarum curto-circuito.• Para se informar sobre o procedimento de ligações aoamplificador, consulte o manual fornecido com o seuamplificador.SugestãoOs fios pretos ou com as riscas pretas têm polaridadenegativa (–) e devem ser ligados aos terminais com apolaridade negativa (–) da coluna. Dansk ADVARSELUndlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, sårisiko for brand eller stød undgås.Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Ladteknikere foretage eventuelle reparationer.Undgå at dække apparatets ventilationsdel med aviser,duge, gardiner m.v., så der ikke opstår risiko for brand.Og undlad at placere tændte stearinlys på apparatet.Undlad at anbringe genstande fyldt med væske, f.eks.vaser, på apparatet, så risikoen for brand eller stødundgås.Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset,som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab.
  Om denne brugsvejledning
  SA-VE535H er et 5.1-kanals højttalersystem, som består af tofronthøjttalere, to baghøjttalere, en centerhøjttaler og ensubwoofer. Systemet understøtter Sony Digital Cinema Sound,Dolby* Pro Logic og Dolby Digital osv. og er dermed specifiktberegnet til film.* “Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørendeDolby Laboratories.
  Forholdsregler
  Om sikkerheden• Kontroller, at systemets driftsspænding er identisk med denlokale netspænding, inden systemet tages i anvendelse.• Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålængenetledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt - ogsåselvom der er slukket på apparatets netafbryder.• Tag stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis systemet ikkeskal anvendes i længere tid. Tag altid fat i stikket, aldrig iledningen, når du tager stikket ud.• Skulle der komme væske eller en genstand ind i systemet,afbrydes forbindelsen, og systemet undersøges af en tekniker,før det tages i anvendelse igen.• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseretserviceværksted.Om anvendelsen• Anvend ikke højttalersystemet med et kontinuerligtwattforbrug, der er større end systemets højesteindgangseffekt.• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt, vilbassen blive svag og de forskellige instrumenters positionuklar.• Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere vedhøjttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.• Sluk for forstærkeren, inden tilslutningerne udføres, for atforhindre, at højttalersystemet tager skade.• Lydstyrken bør ikke skrues så højt op, at lyden forvrænges.Hvis farverne på en TV-skærm i nærheden bliveruregelmæssigeHøjttalersystemet er magnetisk afskærmet, således at det kaninstalleres i nærheden af en TV-modtager. Dog kan dettemedføre uregelmæssige farver på visse typer TV-modtagere.Hvis uregelmæssige farver observeres...c Sluk for tv’et, og tænd igen efter 15 til 30 minutter.Hvis farverne stadig er uregelmæssige...c Anbring højttalerne længere væk fra fjernsynet.Hvis der opstår hyletonerFlyt om på højttalerne, eller sænk forstærkerens lydstyrke.Om placeringen• Anbring ikke højttalerne i en skrå stilling.• Anbring ikke højttalerne på et sted, hvor:— der er meget varmt eller koldt— der er støv eller snavs— der er meget fugtigt— de kan blive udsat for vibrationer— de kan blive udsat for direkte sol• Vær forsigtig, hvis højttaleren anrbinges på etspecialbehandlet gulv (poleret, voks- eller oliebehandlet osv.),da der kan opstå pletter eller misfarvning.Om rengøringRengør højttalernes ydre med en blød klud, der er fugtet let medet mildt rengøringsmiddel eller vand. Anvend aldrig nogenform for ridsende klude, skurepulver eller opløsningsmidler,som for eksempel alkohol eller benzin.Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis du harnogle spørgsmål om eller problemer med højttalersystemet.
  Tilslutning af systemet
  Tilslut højttalersystemet til højttalerudgangsterminalerne på enforstærker (A).Sørg for, at der er slukket for samtlige apparater (inklusivesubwooferen), inden tilslutningerne udføres.Bemærk (B)• Sørg for, at plusterminalerne (+) og minusterminalerne (–) påhøjttalerne modsvarer plusterminalerne (+) ogminusterminalerne (–) på forstærkeren.• Sørg for at stramme højttalerterminalernes skruer godt, daløse skruer kan være årsag til støj.• Forvis dig om, at samtlige tilslutninger er ordentligt udført.Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere vedhøjttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.• Yderligere oplysninger om tilslutningerne på forstærkersidenfindes i brugsvejledningen til forstærkeren.
  Tip
  Sorte eller sortstribede ledninger er minus (–) i polaritet og skaltilsluttes minushøjttalerterminalerne (–).Foot padsPuderWS-WV10D(para as colunastraseiras)(til baghøjttalere)ON/STANDBY IndicadorON/STANDBY-IndikatorDianteira(direita)Front (højre)CentralCenterSubwooferTraseira (direita)Bag (højre)Dianteira(esquerda)Front(venstre)Traseira(esquerda)
  Bag
  (venstre)Dianteira(direita)Front (højre)CentralCenterSubwooferDianteira(esquerda)Front (venstre)Traseira (direita)Bag (højre)Traseira (esquerda)Bag (venstre)AmplificadorForstærkerParafusosSkruer
  3,5m
  3,5m 3,5m
  10m
  10m
  Fejlfinding
  Se efter i nedenstående liste, og følg rådene for afhjælpning afproblemerne, hvis der skulle opstå problemer med dithøjttalersystem. Kontakt din Sony-forhandler, hvis problemetvarer ved.Der er ingen lyd fra højttalerne.•Kontroller, at tilslutningerne er korrekt udført.•Kontroller, at forstærkerens lydstyrke er øget til detrigtige niveau.•Kontroller, at programkildevælgeren påforstærkeren er indstillet for den rigtige kilde.•Kontroller, om hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvisdet er tilfældet, skal de tages ud af forbindelsen.Der er forvrængning i lyden fra subwooferen.•Kontroller, om der er aktiveret noglelydforstærkende funktioner på forstærkeren.Deaktiver dem, hvis det er tilfældet.Der er brum eller støj i lyden fra højttalerne.•Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.•Kontroller, at ingen af lydkomponenterne står fortæt på TV-modtageren.Der er pludselig ingen lyd.•Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere vedhøjttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
  Specifikationer
  SS-MS545 (front-, center- og baghøjttalere)Højttalersystem 2-vejs, magnetisk afskærmetHøjttalerenheder Bashøjttaler: 5,7 cm,keglemembran-typeDiskanthøjttaler: 2,5 cm,balanceret kegletypeKabinettype BasrefleksNominel impedans 8 ohmEffektbelastningskapacitetMaks. indgangseffekt: 120 wattFølsomhedsniveau 84 dB (1 W, 1 m)Frekvensområde 120 Hz - 50.000 HzMål (b/h/d) Når højttalernettet ermonteret:
  Ca. 98 × 168 × 137 mm
  Når monteret på detmedfølgendehøjttalerstativ:
  Ca. 168 × 135 × 150 mm
  (pegende op)Vægt Når højttalernettet ermonteret: Ca. 1,3 kgNår monteret på detmedfølgendehøjttalerstativ: Ca. 1,4 kgSA-WMS545 (subwoofer)Højttalersystem Subwoofer medindbygget forstærker,magnetisk afskærmetHøjttalerenhed Bashøjttaler: 20 cm,keglemembran-typeKabinettype Avanceret SAW-typeFrekvensområde ved gengivelse26 Hz - 250 HzVedvarende RMS-udgangseffekt120 W (8 ohm 20 Hz - 20kHz, 0,8% THD)IndgangeLINE IN (indgangsjackstik)GenereltStrømforsyning 220 - 230 V AC, 50/60 HzEffektforbrug 90 W1 W (standbytilstand)
  Mål (b/h/d) Ca. 230 × 392 × 447 mm,
  inkl. fronthøjttalernetVægt Ca. 13,2 kgMedfølgende tilbehørPuder (4 × 5
  )
  Centerhøjttalerstand (1)Skrue (til centerhøjttalerstand) (1)Mellemlægsskive (til centerhøjttalerstanden) (1)Lydkabel (1)Højttalerkabler, 10 m (2)Højttalerkabler, 3,5 m (3)Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
  Placering af højttalerne
  Placering af hver enkelt højttaler (C)Alle højttalerne bør vende mod lyttepositionen.Surroundefeffekten vil blive bedre, hvis alle højttalerneanbringes i samme afstand fra lyttepositionen.Anbring fronthøjttalerne i en passende afstand til venstre oghøjre for fjernsynet.Anbring subwooferen på den ene side af fjernsynet.Anbring centerhøjttaleren i midten ovenpå TV-modtageren.Placeringen af baghøjttalerne afhænger i høj grad af rummetsform. Baghøjttalerne kan anbringes på begge sider af
  lyttepositionen A eller bagved lyttepositionen B.
  Placering af centerhøjttaleren (D)Monter centerhøjttaleren på den medfølgende højttalerstand, oganbring den ovenpå fjernsynet.Den optimale lytteoplevelse opnås, hvis højttaleren anbringessåledes, at den vender direkte mod den lyttende person. Justervinklen af højttalerstanden for at opnå dette.

  1 Før højttalerkablet ind i hullet på bagsiden af

  standen og ud gennem hullet i midten af standen.

  2 Sæt højttalerkablet i højttalerterminalen.

  3 Fastgør højttaleren til stativet med den

  medfølgende skrue og spændskive.BemærkFjern ikke det medfølgende højttalernet fra højttaleren, mens dufastgør højttaleren på højttalerstanden.

  4 Juster højttalerstandens vinkel.

  Løsn de to skruer under basen for at justerevinklen. Stram skruerne til igen bagefter.Klargøring af højttalerneFastgør de medfølgende puder til fronthøjttalerne ogbaghøjttalerne for at undgå, at højttalerne vibrerer eller flyttersig, mens du lytter (E).Ekstra højttalerstande (F)For at opnå større fleksibilitet ved placeringen af højttalerne, kanhøjttalerstanden WS-FV10C (gulvstand), WS-TV10C (TV-stand)eller WS-WV10C (vægmontering med beslag) (ekstraudstyr)anvendes (fås kun i visse lande).
  Tip
  Højden på fronthøjttalerne skal justeres, så den svarer til midtenaf TV-skærmen (G).
  Indstilling af forstærkeren
  Ved tilslutning til en forstærker med interne dekodere (DolbyDigital, DTS** osv.), skal du bruge opsætningsmenuerne tilforstærkeren, når du skal specificere parametrene for dithøjttalersystem.Se nedenstående oversigt angående de rigtige indstillinger. Vihenviser til forstærkerens brugsvejledning angående detaljer omde korrekte indstillinger.Vælg Micro Satellite Position, hvis indstillingen findes på enSony-forstærker.HøjttaleropsætningFor IndstillingFronthøjttalerne SMALLCenterhøjttaleren SMALLBaghøjttalerne SMALLSubwooferen ON (eller YES)** “DTS” og “DTS Digital Surround” er registreredevaremærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
  Lytning til lyden (H)
  Skru først ned for lydstyrken på forstærkeren. Lydstyrken børsænkes helt, inden du begynder at afspille programkilden.

  1 Tænd for forstærkeren, og vælg programkilden.

  2 Tryk på POWER på subwooferen.

  ON/STANDBY-indikatoren på subwooferenbegynder at lyse grønt.

  3 Afspil programkilden.

  Apparatet tænder og slukker automatisk
  — Auto tænd/sluk-funktion (I)
  Når der er tændt for subwooferen (d.v.s. når ON/STANDBY-indikatoren lyser grønt), og der ikke er noget signalinput i et parminutter, vil ON/STANDBY-indikatoren skifte til at lyse rødt,og subwooferen indstilles til effektbesparende indstilling. Nårder indgår et signal til subwooferen i denne indstilling, tændersubwooferen automatisk (auto tænd/sluk-funktion).For at koble denne funktion ud skal du skyde POWER SAVE-knappen på bagsiden til indstillingen OFF.BemærkHvis du skruer for langt ned for lydstyrken på forstærkeren, kanfunktionen til automatisk tænd/sluk blive aktiveret, ogsubwooferen går i strømsparetilstand.
  Justering af subwooferen (H)

  1 Indstil MODE-knappen i forhold til

  programkilden, som vist herunder:Kilde MODEDVD, LD, videokassette MOVIEeller andre videokilderMD, CD, kassettebånd MUSICeller andre audiokilder

  2 Reguler lydstyrken ved at dreje på LEVEL-

  knappen.Indstil lydstyrken, så den passer bedst tilprogramkilden.Bemærk• Nogle funktioner på forstærkeren til forbedring af lyden kangive forvrængning i subwooferen. Deaktiver disse funktioner,hvis en sådan forvrængning opstår.• Hvis du ønsker en lyd af høj kvalitet, må du ikke skrue forhøjt op for subwooferens lydstyrke.• Baslyden bliver forstærket mere i MOVIE-tilstand end iMUSIC-tilstand. Derfor får du måske ikke effekten, hvis duskifter til MOVIE-tilstand, mens du lytter til kilder, der ikkemedtager baslyden.
  Guia de soluções
  Se tiver qualquer problema com seu sistema de colunas,consulte a lista seguinte e siga as instruções indicadas. Se oproblema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.O sistema de colunas não produz nenhum som.Certifique-se de que todas as ligações foramfeitas correctamente.Certifique-se de que o volume do som foiajustado adequadamente no amplificador.Certifique-se de que o selector de fonte deprograma, no amplificador, foi ajustado à fonteapropriada.Verifique se os auscultadores estão ligados. Seestiverem, desligue-os.O som emitido pelo subwoofer apresentadistorções.Verifique se algumas das funções destinadas amelhorar o som estão activadas no amplificador.Se estiverem, desactive-as.As colunas emitem som com zumbidos ou ruídos.Certifique-se de que todas as ligações foramfeitas correctamente.Certifique-se de que nenhum dos componentesde áudio foi instalado perto demais do televisor.O som interrompe-se de repente.Certifique-se de que todas as ligações foramfeitas correctamente. Um contacto entre fiosdescarnados da coluna pode provocar um curto-circuito.
  Especificações
  SS-MS545 (colunas dianteiras, central e traseiras)Sistema de altifalante De 2 vias, com protecçãoantimagnéticaAltifalantes Woofer: 5,7 cm, tipo cóicoTweeter: 2,5 cm, em tipocúpula balanceadoTipo de caixa Reflector de gravesImpedância nominal 8 ohmsPotência utilizávelPotência máxima de entrada: 120 wattsNível de sensibilidade 84 dB (1 W, 1 m)Gama de frequências 120 Hz - 50.000 HzDimensões (larg. × alt. × prof.)Com a grelha da colunamontada:Approx. 98 × 168 × 137 mmCom o suporte da coluna(fornecido) montado:Approx. 168 × 135 × 150mm (virado para cima)Peso Com a grelha da colunamontada:Approx. 1,3 kgCom o suporte da coluna(fornecido) montado:Approx. 1,4 kgSA-WMS545 (subwoofer)Sistema de altifalante Subwoofer activo, comprotecção antimagnéticaAltifalante Woofer: 20 cm, tipocónicoTipo de caixa SAW avançadoGama de frequências de reprodução26 Hz - 250 HzPotência de saída contínua RMS120 W (8 ohms 20 Hz -20 kHz, 0,8% THD)EntradasLINE IN (Tomada de pinos de entrada)GeraisAlimentação CA de 220 - 230 V,50/60 HzConsumo 90 W1 W (Modo de espera)Dimensões (larg. × alt. × prof.)
  Aprox. 230 × 392 × 447
  mm, com a tela frontalPeso Aprox. 13,2 kgAcessórios fornecidosFoot pads (4 × 5)Suporte da coluna central (1)Parafuso (para o suporte da coluna central) (1)Arruela (para o suporte da coluna central) (1)Cabo de ligação audio (1)Cabos de ligação de altifalantes, 10 m (2)Cabos de ligação de altifalantes, 3,5 m (3)O design e as especificações estão sujeitos a alterações semaviso prévio.
  Posicionamento das colunas
  Localização das colunas (C)Cada coluna deve ficar de frente para a posição de audição.Produzir-se-á um melhor efeito surround, se todas ascolunas forem posicionadas à mesma distância da posição deaudição.Coloque as colunas dianteiras a uma distância conveniente, àesquerda e à direita do televisor.Coloque o subwoofer de qualquer um dos lados do televisor.Coloque a coluna central sobre o centro do televisor.A posição das colunas traseiras depende em grande parte daconfiguração da sala. As colunas traseiras podem sercolocadas de ambos os lados da posição de audição A ouatrás da posição de audição B.Posicionamento da coluna central (D)Fixe a coluna central no suporte de coluna fornecido ecoloque-a em cima do televisor.Para se obter uma audição óptima, a coluna deve serposicionada bem de frente para o ouvinte. Ajuste o ânguloda coluna para essa posição.

  1 Passe o cabo de altifalante por dentro do buraco

  existente atrás do suporte e faça-o sair peloburaco existente no centro do suporte.

  2 Ligue o cabo de altifalante ao terminal da

  coluna.

  3 Com a anilha e o parafuso fornecidos, fixe a

  coluna ao suporte.
  Nota
  Ao fixar a coluna no suporte, não remova da mesma a grelhade coluna fornecida.

  4 Ajuste o ângulo do suporte da coluna.

  Afrouxe os dois parafusos instalados por baixoda base para ajustar o ângulo. Depois, aperte-osoutra vez.Posicionamento das colunasPara evitar o movimento ou vibração da coluna enquantoestiver a ouvir, instale os calços dos pés fornecidos nascolunas dianteira e traseira (E).Suportes de coluna opcionais (F)Para dispor de maior flexibilidade no posicionamento dascolunas, use os suportes de coluna opcionais WS-FV10C(para chão), WS-TV10C (para TV) ou WS-WV10C (paraparede) (disponíveis somente em alguns países).SugestõesA altura das colunas dianteiras deve ser ajustada em relaçãoao centro do ecrã do televisor (G).
  Configurar o amplificador
  Quando fizer a ligação a um amplificador comdescodificadores internos (Dolby Digital, DTS**, etc.), tem deutilizar os menus de configuração do amplificador paraespecificar os parâmetros do sistema de colunas.Veja na tabela abaixo os ajustes apropriados. Para seinformar sobre o procedimento de ajuste, consulte o manualfornecido com o seu amplificador.Se o amplificador da Sony tiver Micro Satellite Position,seleccione essa posição.Ajuste de colunasPara Ajuste aColunas dianteiras SMALLColuna central SMALLColunas traseiras SMALLSubwoofer ON (ou YES)** “DTS” e “DTS Digital Surround” são marcas comerciaisregistadas da Digital Theater Systems, Inc.
  Audição do som (H)
  Primeiro, diminua o volume do som no amplificador. Ovolume deve ser regulado no mínimo antes de se accionar afonte de programa.

  1 Ligue o amplificador e seleccione a fonte de

  programa.

  2 Pressione POWER no subwoofer.

  O indicador ON/STANDBY no subwooferilumina-se a verde.

  3 Accione a fonte de programa.

  Ligar e desligar automaticamente— Função de Activação/Desactivação Automática (I)Quando o subwoofer estiver ligado (isto é, com o indicadorON/STANDBY iluminado a verde) e não receber nenhumsinal durante alguns minutos, o indicador ON/STANDBYmudará para vermelho e o subwoofer entrará no modo deeconomia de energia. Quando estiver neste modo, osubwoofer liga-se automaticamente se receber um sinal(função de activação/desactivação automática).Para desligar esta função, coloque o interruptor POWERSAVE no painel traseiro para OFF.
  Nota
  Se reduzir demais o volume de som do amplificador,pode activar a função ligar/desligar automático, fazendocom que o subwoofer entre no modo de economia deenergia.
  Ajuste do subwoofer (H)

  1 Ajuste MODE de acordo com a fonte de

  programa como se mostra a seguir:Fonte MODEDVD, LD, cassete de MOVIEvideo ou outra fonte de vídeoMD, CD cassete ou outra MUSICfonte de áudio

  2 Rode LEVEL para ajustar o volume.

  Ajuste o nível do volume que melhor se adaptaàs suas preferências de acordo com a fonte doprograma.Notas• Algumas funções de que os amplificadores dispõem paramelhorar o som podem causar distorções no subwoofer. Sehouver distorções, desactive essas funções.• Para obter um som de alta qualidade, não regule o volumede subwoofer par a um nível muito elevado.• O som grave é realçado no modo MOVIE e não no modoMUSIC. Por isso, se mudar o modo para MOVIE enquantoestiver a ouvir algumas fontes sem som grave, pode nãoconseguir ouvir o efeito.
Sony SA-VE545H

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sony SA-VE545H ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony SA-VE545H responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sony SA-VE545H aqui, de graça. Este manual está na categoria Alto-falantes e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.6. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português. Você tem alguma dúvida sobre o Sony SA-VE545H ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Sony SA-VE545H especificações

Geral
Marca Sony
Modelo SA-VE545H
Produto Alto-falante
EAN 4901780819874
Língua Português
Tipo de arquivo PDF
Desempenho
Canais de saída de áudio 5.1 canais
Classificação de Energia RMS 240 W
Uso recomendado Home theatre
Cor do produto Prateado
Interruptor ligar/desligar Sim
Amplificador
Dispositivo de amplificação incluído -
Total Harmonic Distortion (THD) 0.8
Colunas satélite
Tipo de altifalante satélite 2-way
Número de satélites 2
Potência RMS de satélites - W
Limites de frequência do altifalante satélite 120 - 50000 Hz
Diâmetro do tweeter da coluna satélite 1 "
Diâmetro do woofer da coluna satélite (imperial) 2.25 "
Sensibilidade do altifalante satélite 84 dB
Colunas frontais
Tipo de altifalante frontal 2-way
Altifalantes frontais RMS power 2 W
Faixa de frequência de altifalante frontal 120 - 50000 Hz
Diâmetro do tweeter da coluna frontal 1 "
Diâmetro do woofer frontal (imperial) 2.25 "
Sensibilidade de altifalante frontal 84 dB
Coluna central
Tipo de altifalante central 2-way
Potência RMS do altifalante central 1 W
Limites de frequência do altifalante central 120 - 50000 Hz
Diâmetro do tweeter da coluna central 1 "
Diâmetro do woofer da coluna central (imperial) 2.25 "
Sensibilidade do altifalante central 84 dB
Altifalante central de montagem de parede Sim
Subwoofer
Tipo de subwoofer Subwoofer ativo
Subwoofer energia RMS 120 W
Limites de frequência do subwoofer 26 - 250 Hz
Impedância do subwoofer 8 Ω
Diâmetro do driver do subwoofer (imperial) 8 "
Reflexão de graves Sim
Gestão de energia
Fonte de alimentação AC
Consumo de energia (típico) 90 W
Consumo de energia (standby) 1 W
Pesos e dimensões
Peso do conjunto 13200 g
Detalhes técnicos
Número de produtos incluídos 1 unidade(s)
Conectividade
Entrada Sim
Conetividade line-in 3.5 mm
Conteúdo da embalagem
Cabos Áudio (3,5mm)
Outras características
Kit de instalação Sim

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sony SA-VE545H .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui