Manual de instruções Sony ECM-HW2

Sony ECM-HW2
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de arquivo: PDF

-2 -3

-4
-3
-2
-1
-1

-1 -2

-1
Svenska
Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar använda enheten och behåll
dem som framtida referens.
VARNING
Minska risken för brand och elstötar genom att inte utsätta enheten för regn eller
fukt.
Information om föreskrifter
Observera
De elektromagnetiska fälten vid den angivna frekvensen kan påverka ljudet från den
här mikrofonen.
VARNING
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande.
Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
rmed intygar Sony Corporation att denna ECM-HW2 trådlösa mikrofon
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Angående detaljer, besök följande URL:
http://www.compliance.sony.de/
Denna produkt är avsedd att användas i följande länder eller områden.
Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken,
Tyskland, Ungern och Österrike.
Sony för närvarande kanske inte säljer denna produkt i vissa av länderna ovan, trots
att dessa länder anges på förpackningen och i bruksanvisningen som länder som
produkten är avsedd att säljas i.
Denna enhet är godkänd för det land eller den region den är avsedd att användas
i. Att använda den här enheten med godkännandeetiketten borttagen, kan vara
straart enligt lag.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller aären där du köpte varan.
Funktioner
Den här trådlösa mikrofonen är avsedd att användas med en kompatibel
videokamera med en Active Interface Shoe.
Den här trådlösa mikrofonen kan fånga upp ljudet tydligt från ett motiv på ett
visst avstånd från videokameran.
r den används med en videokamera med 5.1ch-inspelning, tillhandahåller
denna trådlösa mikrofon ljud för mittkanalen och levererar tydligt och naturligt
ljud.
Denna trådlösa mikrofon använder trådlös Bluetooth kommunikationsteknik.
En mikrofonenhet och öronsnäcka tillhandhålls för varje mottagare installerad på
videokameran och mikrofonen för motivet (sändare, nedan kallad ”mikrofon”).
Personen som spelar in scenen med videokameran och motivet kan kommunicera
på avstånd, och ljud kan spelas in.
Trådlös Bluetooth® kommunikationsteknik
Trådlös Bluetooth kommunikationsteknik medger kommunikation mellan olika
Bluetooth-enheter utan att använda kablar. Enheter som utnyttjar denna teknik
inkluderar persondatorer, kringutrustning för persondatorer och mobiltelefoner.
Mottagaren och mikrofonen är fabriksinställda att kommunicera med varandra,
varför operationer som vanligtvis krävs för Bluetooth-enheter, som autentisering,
parning och inmatning av lösenord (passkey), inte behövs. Det är emellertid inte
möjligt att kommunicera en mottagare eller mikrofon som inte sålts som par, eller
med någon annan Bluetooth-enhet, såsom mobiltelefon, persondator etc.
Observera
Den trådlösa mikrofonen kan påverkas under följande omständigheter.
r det nns hinder såsom människor, metallföremål, väggar eller reekterande
ytor mellan mottagarens framsida och mikrofonen.
r den används på en plats där det nns ett trådlöst LAN-system, nära ett
större antal Bluetooth-enheter som används, nära en mikrovågsugn som är
igång, eller där det nns elektromagnetiska vågor.
Om mikrofonen placeras i omedelbar närhet av videokameran, kan det uppstå
RF-störningar eller brus i det inspelade ljudet. Håll mikrofonen minst 1 m från
videokameran under användning.
Om det förekommer brus eller om det inte är något ljud på grund av dålig
kommunikation, blinkar kommunikationslampan på mottagaren snabbt. Se till
att avståndet mellan enheterna inte är för stort, och att det inte nns några hinder
mellan dem. Fortsätt när kommunikationslampan lyser ständigt.
Att tänka på vid användning
Undvik att vätskor eller främmande föremål kommer innanför höljet.
Ta inte isär eller modiera den trådlösa mikrofonen.
Använd inte denna trådlösa mikrofon på en sjukvårdsinrättning som ett sjukhus,
nära medicinsk elektronisk utrustning, i ett ygplan, eller om det förekommer
radiostörningar med andra enheter. RF-energi som avges från denna trådlösa
mikrofon kan störa andra enheter, vilket kan resultera i en olycka.
Den trådlösa kommunikationsenheten får användas endast i länder eller regioner
där godkännande har erhållits.
Den här trådlösa mikrofonen är ett precisionsinstrument. Den får inte tappas,
utsättas för stötar eller tryck.
Utsätt inte den trådlösa mikrofonen för höga temperaturer eller hög fuktighet.
Om öronsnäckan placeras nära mikrofonen (ljudupptagningsenhet) under
inspelning, kan det uppstå ett tjutande ljud (akustisk rundgång). Om det inträar,
placera öronsnäckan längre bort mikrofonen (ljudupptagningsenheten), eller sänk
ljudet för öronsnäckan.
Om du rör mikrofonen under inspelning kommer du att få ett störande ljud i
inspelningen. Se till att du inte kommer åt mikrofonen med händer, etc.
Håll inte videokameran i mottagaren.
Vid användning i låga temperaturer, sjunker batterikapaciteten jämfört med
användning vid normal temperatur (25 ºC) och dristiden blir kortare.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande.
Om varumärken
Bluetooth-varumärkena tillhör ägaren och används på licens av Sony Corporation.
Övriga produktnamn omnämnda häri kan vara varumärken eller registrerade
varumärken tillhörande respektive företag. Vidare,
och
®
är inte utsatt i vart fall
denna manual.
Om lägesomkopplaren
Följande lägen nns. Välj ett av dem genom att ytta Strömbrytaren/
Lägesomkopplaren på mottagaren, och starta sedan inspelningen.
SINGLE-läge
Endast ljudet som upptas av mikrofonen spelas in.
Mikrofonen fångar upp, i mono, ljudet från motivet och omgivningsljud lika
tydligt, även när videokameran är på avstånd från mikrofonen.
5.1ch MIX-läge
Vid användning med en videokamera kompatibel med 5.1ch-inspelning, fungerar
denna trådlösa mikrofon som centermikrofon vid 5.1ch-inspelning. Det naturliga
ljudet runt både mikrofonen och videokameran kan spelas in med 5.1ch-inspelning
med denna trådlösa mikrofon.
MONO MIX-läge
Ljudet som upptas av både mikrofonen och mottagaren spelas in i mono. (När
samma ljud upptas av mottagaren och mikrofonen, kan eko eller klippande ljud
uppstå. Vid användning med en videokamera kompatibel med 5.1ch-inspelning,
rekommenderar vi att denna trådlösa mikrofon används i 5.1ch MIX-läget.)
I samtliga tre lägen är det möjligt att höra ljudet runt mottagaren på
mikrofonsidan, och ljudet runt mikrofonen på mottagarsidan genom att
anslutna öronsnäckan medan kommunikation är upprättad. Det gör det möjligt
för personen som spelar in scenen med videokameran och motivet som bär
mikrofonen att kommunicera på avstånd.
Delarnas namn (se illustration
)
Mottagare (se illustration
-1)

Uttag för öronsnäcka
Ljudet som mikrofonen tar upp kan avlyssnas.

F
ront (mottagarenhet)

Låsvred

A
nslutning till tillbehörssko (terminal)

V
olymjusteringsknapp

(VOLUME)

Kommunikationslampa
Lampan tänds, blinkar eller släcks beroende på enheternas status och
kommunikation enligt följande.
Status Mottagare Mikrofon
Direkt eer att mottagaren
och mikrofonen har slagits
Blinkar långsamt i blått
(standbyläge)
Förbindelse upprättad och
ljud kan spelas in tydligt
Tänds i blå färg
Mottagaren eller
videokameran slås av
Släcks Blinkar långsamt i blått
(standbyläge)
Mikrofonen slås av Blinkar långsamt i blått
(standbyläge)
Släcks
Avbrott i ljudet
på grund av dålig
kommunikationsstatus
Blinkar snabbt i blått Blinkar snabbt i blått

V
arningslampa för mikrofonbatteri (MIC BATT)
Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående
batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

M
ikrofon (ljudupptagningsenhet)

Strömbrytare/lägesomkopplare
Mikrofon (se illustration
-2)

Strömbrytare
r enheten inte används ska strömbrytaren slås av för att förhindra att
batterierna laddas ur.

K
ommunikationslampa (se tabellen i
)

Uttag
för öronsnäcka
Ljudet som mottagaren tar upp kan avlyssnas.

M
ikrofon (ljudupptagningsenhet)

Ö
gla för rem
En rem (medföljer ej) kan fästas på mikrofonen.
Använd den vid behov.

B
atterivarningslampa (BATT)
Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående
batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

V
olymjusteringsknapp

(VOLUME)

L
ock till batterifack

Klämma
Använd klämman för att fästa mikrofonen på kläder eller på det medföljande
armbandet.
Mikrofonen kan placeras på skrivbordet etc., genom användning av klämman
som ställ.

Puskydd
Sätts på mikrofonen för att minska smällande ljud som orsakas av lustötar eller
stark blåst.
Fästa den trådlösa mikrofonen
Mottagare (se illustration
)
Se till att slå av strömmen till mottagaren och videokameran när mottagaren ska
fästas på eller tas bort från videokameran.
1 Se till att låsvredet på mottagaren är vriden moturs helt och hållet
(se illustration
-1).
2 Passa in pilen på undersidan av mottagaren
mot pilen på videokameran
(se illustration
-1).
3 Sätt mottagarens anslutning för tillbehörssko (terminal) i kontakten
p
å videokameran, och skjut sedan mottagaren i pilens riktning
samtidigt som du trycker på låsvredet (se illustration
-1).
4 Vrid låsvredet medurs (se illustration
-2).
5 Rotera mottagaren så att den är riktad åt samma håll som videokamerans objektiv.
Mottagaren kan vridas ungefär 270 grader. Rikta mottagarens framsida
(mottagningsdel) mot videokamerans objektivsida (se illustration
-3). Om
mottagaren vrids mer än 270 grader kan det orsaka felfunktion.
Ta bort mottagaren1 Lossa låsvredet genom att vrida det moturs.2 Håll i låsvredet och skjut mottagaren i motsatt riktning som vid påsättning.
Observera
r du vrider låsvredet, var försiktig så att du inte vrider runt själva huvuddelen
av mottagaren.
Om det är svårt att sätta fast mottagaren, vrid låsvredet moturs så långt det går.
Låset öppnas.
Se illustration
-4 avseende mottagarantennens riktningsegenskaper. (
anger
framsidan.)
Om mottagarens framsida (mottagningsdelen) inte är riktad mot mikrofonen
(vanligtvis videokamerans objektivsida), blir mottagningen dålig.
Mikrofon (se illustration
)
Före montering
Ha ett batteri till hands (tillval).
Använd ett alkaliskt batteri i storlek AAA eller ett laddningsbart Ni-MH-batteri i
storlek AAA.
Sony-batterier rekommenderas. Den här enheten ger eventuellt inte bästa prestanda
med batterier från andra tillverkare.
1 Ta bort locket till batterifacket.2 Sätt i ett batteri i facket med polerna rätt vända enligt märkningen inuti facket.3 Fäst locket till batterifacket.
Observera
Förvissa dig om batteriets

poler. Om batteriet sätts i med polerna vända åt fel
håll, kan det orsaka läckage eller bristningar.
Fästa på kläder etc.
Fäst mikrofonen i en bröstcka etc. med klämman.
Fäst mikrofonen i en position som är lämplig för inspelningsplatsen, och som
tillhandahåller bästa ljud medan man avlyssnar via öronsnäckan ansluten till
mottagaren (som beskrivs senare).
Observera
Om du använder någon medicinsk elektrisk enhet, som en pacemaker, ska
mikrofonen inte fästas i kläderna, som till exempel i bröstckan eller innerckan.
Om mikrofonen används nära en medicinsk enhet kan den påverkas negativt av
mikrofonen.
Använda armbandet (se illustration
)
Fäst mikrofonen med klämman på armbandet och bär sedan armbandet runt armen.
Använda hängaren för öronsnäcka (se illustration
)
Om öronsnäckan tenderar att falla av när den bärs av ett barn eller av någon med
små öron, försök då att använda hängaren för öronsnäcka. Sätt i öronsnäckan i
hängaren för öronsnäcka såsom visas (se illustration
-1).
ng armen på hängaren för öronsnäcka på örat, justera sedan dess läge så att
öronsnäckan sitter nära örats ingång. (
i guren är när den sitter på vänster öra.)
Använda den trådlösa mikrofonen
1 Slå på strömmen till videokameran och ställ den i standbyläge.2 Skjut mottagarens strömbrytare/lägesomkopplare till önskat läge och slå på strömmen till mikrofonen.
Omedelbart eer att både mottagarens strömbrytare/lägesomkopplare och
mikrofonens strömbrytare ställts på ON, börjar kommunikationslamporna på
båda enheterna att blinka långsamt i blått, vilket betyder att enheterna söker
detektera, ansluta till, och autentisera varandra. När förbindelsen har upprättats,
och kameran är redo för ljudinspelning, tänds kommunikationslampan på varje
enhet med blå färg.
3 Kontrollera att kommunikationslampan på mottagaren är tänd, och tryck på knappen för inspelningsstart på videokameran.
Observera
Om strömbrytaren/lägesomkopplaren slås om under inspelning, kan det hända att
läget inte ändras, eller att störande ljud spelas in eller att inget ljud alls spelas in.
Stoppa inspelningen en gång och växla läge för strömbrytaren/lägesomkopplaren.
För att undvika möjligheten att pipljudet (BEEP) vid början av en inspelning tas
upp av denna trådlösa mikrofon, rekommenderas att [BEEP] ställs in på [OFF] på
videokameran. Vi hänvisar till bruksanvisningen för videokameran för ytterligare
information.
r den trådlösa mikrofonen används i MONO MIX-läget, och om mottagaren
och mikrofonen upptar samma ljud, orsakar det eko eller klippande ljud. Placera
mikrofonen längre bort från mottagaren så att den inte fångar upp samma ljud.
Om strömmen till mikrofonen slås av, eller om mottagaren och mikrofonen inte
är anslutna när inspelningen startas, kan det hända att störande ljud spelas in
eller att inget ljud alls spelas in. Förvissa dig om att kommunikationslamporna på
mottagaren och mikrofoner lyser i blått och att anslutning är upprättad, och starta
sedan inspelningen.
Om mikrofonen utsätts för ett smällande ljud, kommer atmosfärsljudet att
minskas till nollnivå i två eller tre sekunder av den automatiska nivåjusteringen
och sedan återgå till ursprunglig nivå. Det är inget tekniskt fel.
Avlyssna ljudet via en öronsnäcka
Ljudet som mikrofonen tar upp kan höras genom att ansluta öronsnäckan till
mottagarens uttag för öronsnäcka. Ljudet som mottagaren tar upp kan höras
genom att ansluta öronsnäckan till mikrofonens uttag för öronsnäcka.
ven om videokameran också fångar upp och spelar in ljud med den inbyggda
mikrofonen eller mikrofonen (ljudupptagningsenhet) på mottagaren i 5.1ch MIX
läge och MONO MIX-läge, kan dessa ljud inte avlyssnas via mottagaren uttag för
öronsnäcka. Endast ljudet som mikrofonen (sändaren) tar upp kan avlyssnas.)
Volymen för öronsnäckan kan justeras med
och
på volymjusteringsknappen.
(Volymen för det inspelade ljudet kan inte ändras med denna knapp.) Vid
snabb tryckning, ändras nivån ett steg. När den hålls nertryckt, ändras nivån
kontinuerligt. Om ljudet justering under inspelning, kommer ett klickande ljud att
spelas in vid tryckning på denna knapp. Antingen justera ljudet före inspelning,
eller håll knappen nertryckt så att det klickande ljudet inte tas upp i inspelningen
så mycket.
Denna trådlösa mikrofon behandlar och sänder ljud digitalt, vilket resulterar i en
kort fördröjning mellan det faktiska ljudet och det inspelade (avlyssnade) ljudet.
Som ett resultat av detta kan en ekoeekt höras vid avlyssning med öronsnäcka.
På liknande sätt kan man när man spelar upp bilder med ljud inspelat med denna
trådlösa mikrofon, uppleva denna fördröjningseekt. Detta är emellertid inte ett
tekniskt fel.
Specikationer
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem Bluetooth-specikation Ver. 2.0
Uteekt Bluetooth-specikation Power Class 1
Huvudsaklig kompatibel Bluetooth-prol
Advanced Audio Distribution Prole, Audio Video
Remote Control Prole
Räckvidd* Upp till 100 m
* Detta är det ungefärliga kommunikationsavståndet
mellan mikrofon och videokamera då inga hinder
nns.
Beroende på inspelningsplats, till exempel om
det nns hinder eller reekterande ytor mellan
Bluetooth-enheter, radiovågsförhållanden etc.
Mottagare
Mikrofonsystem Mono, ej riktad
Strömförsörjning Tillhandahålls via Active Interface Shoe (ca. 7,2 V)
Energiförbrukning Ca. 0,3 W (När mottagaren är påsatt reduceras
dristiden för videokamerans batteri med cirka
10%.)
Storlek (b/h/d) Ca. 48 × 66 × 52 mm
Vikt Ca. 59 g
Mikrofon (sändare)
Mikrofonsystem Mono, ej riktad
Strömförsörjning 1,5 V (ett alkaliskt batteri i storlek AAA eller ett
laddningsbart Ni-MH-batteri i storlek AAA**)
** Batteri medföljer ej. Använd inte ett torrbatteri
med mangan.
Energiförbrukning Ca. 0,3 W
Frekvensåtergivning 300 - 9 000 Hz
Kontinuerlig dristid Ca. 3 timmar
(med ett Sony alkaliskt torrbatteri vid 25 ºC)
Vid användning i låg temperatur, förkortas
dristiden med ett alkaliskt torrbatteri. Användning
av laddningsbara Ni-MH-batterier rekommenderas.
Storlek (b/h/d) Ca. 24 × 75 × 33,5 mm
Vikt Ca. 26 g (utan batteri)
Mottagare/mikrofon (sändare)
Dristemperatur 5 ºC till 40 ºC
Förvaringstemperatur –20 ºC till +60 ºC
Inkluderade artiklar
Mottagare (ECM-HW2 (R)) (1), Mikrofon (sändare) (ECM-HW2(T)) (1), Puskydd
(1), Bärväska (1), Armband (1), Öronsnäcka (2), Hängare till öronsnäcka (1),
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Det här är kännemärket för systemet med aktiv tillbehörssko, avsett för
videoprodukter från Sony. Videokomponenter och tillbehör som medföljer det här
systemet är tillverkade för att göra eektiv inspelning enkel.
Português
Antes de utilizar este aparelho, leia estas instruções até ao m e guarde-as para
consultas futuras.
AVISO
Para reduzir o perigo de fogo ou choque eléctrico, não exponha o aparelho a chuva
ou humidade.
Informação regulamentar
Atenção
Os campos electromagnéticos na frequência especíca podem inuência o som do
microfone.
AVISO
Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou outras.
Pressão de som em excesso dos auriculares e auscultadores pode causar perda de
audição.
Pela presente, a Sony Corporation declara que este microfone sem os ECM-HW2
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da
Directiva 1999/5/CE.
Quanto aos pormenores, aceda ao seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Este produto destina-se a ser utilizado nos seguintes países ou regiões.
Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia,
Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Suécia, Suíça
Em alguns dos países enumerados acima, a Sony pode não vender, presentemente,
este produto, apesar desses países gurarem na embalagem e no manual de
instruções como países em que se prevê a comercialização do produto.
Este dispositivo foi aprovado para o país ou região em que se prevê a utilização do
produto. A utilização deste dispositivo sem a etiqueta de aprovação colada pode ser
punida por lei.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no
nal da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica
que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que
este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação
dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre
a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde
reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Características
Este Microfone Sem Fios destina-se a ser utilizado com uma câmara de vídeo
compatível e equipada com uma Active Interface Shoe.
Este microfone sem os consegue captar, com nitidez, o som de um objecto/
sujeito à distância com uma câmara de vídeo.
Quando utilizado com uma câmara de vídeo compatível com a gravação
de 5.1 canais, este microfone sem os disponibiliza som do canal central,
proporcionando um som nítido e natural.
Este microfone sem os baseia-se na tecnologia Bluetooth de comunicação sem
os.
Há um microfone e uns auriculares para cada receptor instalado na câmara de
vídeo e o microfone para o objecto/sujeito (transmissor, referido abaixo como o
“microfone”). A pessoa que grava a cena com a câmara de vídeo e o sujeito podem
comunicar quando estiverem afastados e esse som pode ser gravado.
Tecnologia de comunicação sem os Bluetooth®
A tecnologia de comunicação sem os Bluetooth permite a comunicação entre
vários dispositivos Bluetooth sem recorrer a cabos. Os dispositivos que podem
utilizar esta tecnologia incluem os PCs, aparelhos periféricos dos computadores e
telemóveis.
O receptor e o microfone são congurados na fábrica para comunicarem um
com o outro, pelo que as operações normalmente necessárias para os dispositivos
Bluetooth, tais como a autenticação, o emparelhamento e a introdução de uma
palavra-passe, deixam de ser necessárias. Porém, a comunicação com um receptor
ou microfone que não seja vendido como um par, ou com quaisquer outros
dispositivos Bluetooth, tais como telemóveis, PCs, etc., não é possível.
Notas
Este microfone sem os pode ser afectado nas seguintes condições:
Quando houver obstáculos, tais como pessoas, objectos metálicos, paredes ou
superfícies reectoras entre a parte da frente do receptor e o microfone.
Quando utilizado num local onde exista um ambiente de sistema LAN sem os,
próximo de vários dispositivos Bluetooth que estejam a funcionar, próximo de
um forno de microondas a funcionar ou onde existam ondas electromagnéticas.
Se o microfone for colocado muito perto da câmara de vídeo, podem ocorrer
interferências de RF ou ruído no som gravado. Mantenha o microfone a pelo
menos 1 m da câmara de vídeo durante a sua utilização.
Se houver ruído ou se não ouvir qualquer som devido a má comunicação, a luz de
comunicação no receptor pisca rapidamente. Certique-se de que a distância entre
os dispositivos não é demasiado grande e de que não existem obstáculos entre
eles. Continue a utilização quando a luz de comunicação estiver constantemente
acesa.
Notas de utilização
Não deixe entrar qualquer líquido ou objecto estranho na caixa.
Não desmonte nem modique o microfone sem os.
Não utilize este microfone sem os numa instituição médica como um hospital,
perto de um aparelho médico eléctrico, num avião ou se ocorrer radiointerferência
com outro(s) dispositivo(s). A energia de radiofrequência (RF) emitida por este
microfone sem os pode interferir com outros dispositivos, resultando num
acidente.
O dispositivo de comunicação sem os só pode ser utilizado nos países ou regiões
onde seja possível obter autenticação.
Este microfone sem os é um instrumento de precisão. Não deve deixá-lo cair,
dar-lhe pancadas nem aplicar-lhe um forte impacto.
Mantenha o microfone sem os afastado de locais com temperaturas altas e
humidade elevada.
Se o auricular estiver perto do microfone (unidade de captação de som) durante a
gravação, poderá ocorrer um efeito de uivo (feedback acústico). Se isso acontecer,
afaste o auricular do microfone (unidade de captação de som) ou baixe o volume
do auricular.
Se tocar no microfone durante a gravação, o ruído resultante ca gravado. Tenha
cuidado para não tocar no microfone com as mãos, etc.
Não pegue na câmara de vídeo pelo receptor.
Quando utilizado a baixas temperaturas, o desempenho da pilha é menor em
comparação com uma utilização a temperaturas normais (25 ºC) e o tempo de
funcionamento torna-se mais curto.
Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo, como o sol, fogo ou outras.
Acerca das marcas
As marcas Bluetooth são propriedade dos respectivos proprietários e são utilizadas
pela Sony Corporation mediante licença.
Todos os outros nomes de produtos mencionados neste documento podem ser
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.
Além disso, os símbolos
e
®
não são sempre mencionados neste manual.
Acerca do interruptor de modos
Existem os seguintes modos. Seleccione um deles com o interruptor de corrente/
modos no receptor e depois comece a gravar.
Modo SINGLE
Só será gravado o som captado pelo microfone.
O microfone capta tanto o som do objecto/sujeito como o som ambiente
monauricularmente e de modo igualmente claro, mesmo quando a câmara de
vídeo estiver longe do microfone.
Modo 5.1ch MIX
Quando utilizado com uma câmara de vídeo compatível com a gravação de 5.1
canais, este microfone sem os funciona como o microfone central da gravação
de 5.1 canais. O som natural à volta do microfone e da câmara de vídeo pode ser
gravado pela gravação de 5.1 canais com este microfone sem os.
Modo MONO MIX
O som captado pelo microfone e pelo receptor será gravado monauricularmente.
(Quando o mesmo som for captado pelo receptor e pelo microfone, poderá
ocorrer um eco ou estalidos. Quando utilizar a câmara de vídeo compatível com
a gravação de 5.1 canais, recomendamos que utilize este microfone sem os no
modo 5.1ch MIX.)
Em qualquer dos três modos, é possível ouvir o som à volta do receptor do lado do
microfone e o som à volta do microfone do lado do receptor ligando os auriculares
enquanto estiver ligado para efeitos de comunicação. Deste modo, a pessoa que
está a gravar a cena com a câmara de vídeo e o sujeito que segura o microfone
podem comunicar um com o outro enquanto estiverem afastados.
Identicar as peças (ver Ilustração
)
Receptor (ver Ilustração
-1)

Tomada do auricular
O som que o microfone estiver a captar pode ser monitorizado.

F
rente (unidade receptora)

M
anípulo de xação

C
onector de sapata (terminal)

B
otão de regulação do volume

(VOLUME)

L
uz de comunicação
A luz acende-se, pisca ou apaga-se de acordo com o estado dos dispositivos e da
comunicação, do seguinte modo:
Estado Receptor Microfone
Logo depois de ligar o
receptor e o microfone
Pisca uma luz azul lentamente
(modo de espera)
Ligação estabelecida e o
som pode ser gravado com
nitidez
Acende uma luz azul
Depois de desligar o
receptor ou a câmara de
vídeo
Apaga-se Pisca uma luz azul
lentamente
(modo de espera)
Depois de desligar o
microfone
Pisca uma luz azul
lentamente
(modo de espera)
Apaga-se
Som interrompido devido
a má comunicação
Pisca uma luz azul
rapidamente
Pisca uma luz azul
rapidamente

L
uz de aviso da pilha do microfone (MIC BATT)
A luz de aviso vermelha pisca a cada segundo quando a pilha do microfone tiver
pouca carga. Substitua logo a pilha por outra.

M
icrofone (unidade de captação de som)

I
nterruptor de corrente/modos
Microfone (ver Ilustração
-2)

Interruptor de corrente
Para evitar que a pilha que sem carga, desligue o interruptor de corrente
quando o microfone não estiver a ser utilizado.

L
uz de comunicação (ver tabela no ponto
)

T
omada do auricular
O som que o receptor estiver a captar pode ser monitorizado.

M
icrofone (unidade de captação de som)

F
ixador para a correia
Pode xar uma correia, etc. (não fornecida), no microfone.
Utilize este xador conforme seja necessário.

L
uz de aviso da carga da pilha (BATT)
A luz de aviso vermelha pisca a cada segundo quando a pilha do microfone tiver
pouca carga. Substitua logo a pilha por outra.

B
otão de regulação do volume

(VOLUME)

T
ampa do compartimento da pilha

Pinça
Utilize este elemento para prender o microfone numa peça de roupa ou na
braçadeira fornecida.
O microfone pode ser colocado numa secretária, etc., utilizando a pinça como
suporte.

Pára-vento
Coloque-o no microfone para reduzir o ruído causado pela respiração ou por
um vento mais forte.
Montar o microfone sem os
Receptor (ver Ilustração
)
Certique-se de que desliga a corrente do receptor e da câmara de vídeo quando
xar o receptor na câmara de vídeo ou quando retirar o receptor da câmara de vídeo.
1 Certique-se de que o manípulo de xação do receptor está rodado ao máximo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
(ver Ilustração
-1).
2 Alinhe a seta na parte inferior do receptor
com a seta na câmara de vídeo
(ver Ilustração
-1).
3 Introduza o conector de sapata (terminal) do receptor na devida ranhura
na câmara de vídeo e, em seguida, faça deslizar o receptor na direcção da seta
,
ao mesmo tempo que pressiona o manípulo de xação (ver Ilustração
-1).
4 Rode o manípulo de xação no sentido dos ponteiros do relógio (ver Ilustração
-2).
5 Rode o receptor de modo a que que virado na mesma direcção que a objectiva da câmara de vídeo.
O receptor pode ser rodado cerca de 270 graus. Aponte a parte da frente
(unidade receptora) do receptor para o lado da objectiva da câmara de vídeo (ver
Ilustração
-3). Se rodar o receptor mais de 270 graus, pode causar uma avaria.
Para retirar o receptor1 Desaperte o manípulo de xação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.2 Segure o manípulo de xação e faça deslizar o receptor no sentido oposto ao do utilizado quando o xou.
Notas
Quando rodar o manípulo de xação, tenha cuidado para não rodar o corpo
principal do receptor.
Se for difícil xar o receptor, rode o manípulo de xação no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio até parar. O manípulo de xação deixa de estar xo.
Veja a Ilustração
-4 para as características direccionais da antena do receptor. (O
símbolo indica a frente.)
Se a parte da frente (unidade receptora) do receptor não estiver virada para o
microfone (normalmente, do lado da objectiva da câmara de vídeo, que es
virada para o sujeito), a recepção será de fraca qualidade.
Microfone (ver Ilustração
)
Antes de o montar
Prepare uma pilha (opcional).
Utilize uma pilha alcalina seca AAA ou uma pilha recarregável de Ni-MH AAA.
Recomenda-se o uso de pilhas Sony. Este dispositivo pode não prestar o melhor
desempenho com pilhas de outros fabricantes.
1 Retire a tampa do compartimento da pilha.2 Introduza uma pilha no compartimento, observando correctamente as indicações de polaridade no interior.3 Reponha a tampa do compartimento da pilha.
Notas
Não se esqueça de conrmar os pólos
e
da pilha. Se introduzir a pilha com os
pólos ao contrário, pode causar derrames ou rupturas.
Prender na roupa, etc.
Prenda o microfone num bolso de peito, etc., utilizando a pinça.
Prenda o microfone numa posição que seja adequada ao local da gravação e que
proporcione o melhor som, monitorizando o som através do auricular xo no
receptor (conforme descrito mais adiante).
Notas
Se utilizar um dispositivo médico eléctrico, por exemplo, um pacemaker, não prenda
o microfone na roupa, como, por exemplo, no bolso de peito ou num bolso interno.
Se utilizar o microfone próximo de um dispositivo médico eléctrico, pode afectá-lo
adversamente.
Utilizar a braçadeira (ver Ilustração
)
Prenda o microfone com a pinça na braçadeira e depois coloque a braçadeira no seu
braço.
Utilizar o suporte de auricular (ver Ilustração
)
Se o auricular cair com demasiada facilidade quando utilizado por uma criança
ou alguém com orelhas pequenas, experimente usar o suporte de auricular. Fixe o
auricular no suporte de auricular, conforme ilustrado (ver Ilustração
-1).
Pendure o braço do suporte de auricular na orelha e depois ajuste-o de modo a
posicionar o auricular próximo do seu ouvido. (Na Ilustração
, o suporte de
auricular está xo na orelha esquerda.)
Utilizar o microfone sem os
1 Ligue a câmara de vídeo e programe-a para o modo de espera.2 Faça deslizar o interruptor de corrente/modos do receptor para seleccionar o modo pretendido e ligue o microfone.
Assim que colocar o interruptor de corrente/modos do receptor e o interruptor
de corrente do microfone na posição ON, as luzes de comunicação de ambos os
dispositivos começam a piscar lentamente uma luz azul, assinalando que estão
a tentar detectar-se, ligar-se e autenticar-se um ao outro. Estabelecida a ligação,
e quando a câmara estiver pronta para uma gravação de som nítida, a luz de
comunicação em cada dispositivo acende-se a azul.
3 Certique-se de que a luz de comunicação no receptor está acesa e prima o botão de gravação na câmara de vídeo.
Notas
Se mexer no interruptor de corrente/modos durante a gravação, o modo não se
altera ou poderá ouvir ruído ou nenhum som. Pare a gravação primeiro e depois
mude o interruptor de corrente/modos.
Para evitar que o sinal sonoro (BEEP) de conrmação no início de uma gravação
seja captado pelo microfone sem os, recomenda-se que coloque a função [BEEP]
na posição [OFF] na câmara de vídeo. Para mais detalhes, consulte o manual de
instruções da sua câmara de vídeo.
Quando utilizar o microfone sem os no modo MONO MIX, se o receptor e o
microfone captarem o mesmo som, ocorre um eco ou estalidos. Afaste ainda mais
o microfone do receptor para não captarem o mesmo som.
Se a corrente do microfone se desligar ou se o receptor e o microfone não
estiverem ligados quando começar a gravação, poderá gravar ruído ou nenhum
som. Certique-se de que as luzes de comunicação do receptor e do microfone
estão acesas a azul, e de que a ligação está estabelecida, e depois comece a gravar.
Se um som de impacto for aplicado ao microfone, a função de regulação
automática do nível reduz o som ambiente até não haver som, durante dois a três
segundos, e depois repõe o nível de som anterior. Não se trata de uma avaria.
Monitorizar o som através de um auricular
Pode ouvir o som que o microfone está a captar ligando o auricular à tomada de
auricular do receptor. Pode ouvir o som que o receptor está a captar ligando o
auricular à tomada de auricular do microfone.
(Embora a câmara de vídeo também capte e grave som com o seu microfone
interno ou com o microfone (unidade de captação de som) no receptor no modo
5.1ch MIX e no modo MONO MIX, estes sons não podem ser monitorizados
através da tomada de auricular do receptor. Apenas o som que o microfone
(transmissor) estiver a captar pode ser monitorizado.)
O volume do auricular pode ser regulado com as teclas
e
do botão de
regulação do volume. (O volume do som gravado não pode ser alterado com este
botão.) Quando premido rapidamente, o nível altera-se um incremento. Quando o
mantiver premido, o nível continua a alterar-se. Quando regular o volume durante
a gravação, ca gravado um estalido ao premir este botão. Regule o som antes da
gravação ou mantenha o botão premido de modo a atenuar a gravação do estalido.
Este microfone sem os processa e transmite som digitalmente, resultando num
ligeiro desfasamento entre o som real e o som gravado (monitorizado). Como
consequência, quando monitorizar o som através do auricular, poderá ouvir um
efeito de eco. De modo semelhante, quando visualizar imagens com som gravado
com este microfone sem os, também poderá ocorrer este efeito de desfasamento.
Porém, não se trata de uma avaria.
Características técnicas
Comunicação sem os
Sistema de comunicação Especicação Bluetooth Ver. 2.0
Saída Especicação Bluetooth Power Class 1
Principal perl de Bluetooth compatível
Advanced Audio Distribution Prole, Audio Video
Remote Control Prole
Distância de funcionamento* Até 100 m
* Esta é a distância de comunicação aproximada
com uma vista desobstruída entre o microfone e a
câmara de vídeo.
Consoante o local de gravação, como, por exemplo,
se existirem obstáculos ou superfícies reectoras
entre os dispositivos Bluetooth, condições de ondas
de rádio, etc.
Receptor
Sistema de microfone Monauricular, não direccional
Potência necessária Fornecida através da Active Interface Shoe
(aprox. 7,2 V)
Consumo de energia Aprox. 0,3 W (Se o receptor estiver montado, o
tempo de funcionamento da pilha da câmara de
vídeo diminui em cerca de 10%.)
Dimensões (l/a/p) Aprox. 48 × 66 × 52 mm
Peso Aprox. 59 g
Microfone (transmissor)
Sistema de microfone Monauricular, não direccional
Potência necessária 1,5 V (uma pilha alcalina seca AAA ou uma pilha
recarregável de Ni-MH AAA**)
** Pilha não incluída. Não deve utilizar uma pilha de
manganésio seca.
Consumo de energia Aprox. 0,3 W
Resposta em frequência 300 - 9.000 Hz
Tempo de funcionamento contínuo
Aprox. 3 horas
(com uma pilha alcalina seca da Sony a 25 ºC)
A utilização a temperaturas baixas reduz o tempo
de funcionamento com uma pilha alcalina seca.
Recomenda-se a utilização de pilhas recarregáveis de
Ni-MH.
Dimensões (l/a/p) Aprox. 24 × 75 × 33,5 mm
Peso Aprox. 26 g (excluindo a pilha)
Receptor/microfone (transmissor)
Temperatura de funcionamento 5 ºC a 40 ºC
Temperatura de armazenamento -20 ºC a +60 ºC
Itens incluídos
Receptor (ECM-HW2(R)) (1), Microfone (transmissor) (ECM-HW2(T)) (1), Pára-
vento (1), Bolsa de transporte (1), Braçadeira (1), Auricular (2), Suporte de auricular
(1), Documentos impressos
O design e as especicações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Esta marca indica a utilização do sistema Active Interface Shoe com produtos de
vídeo da Sony. Os acessórios e componentes de vídeo deste sistema destinam-se a
simplicar a gravação eciente.
Italiano
Prima di utilizzare lapparecchio, leggere attentamente il manuale e conservarlo per
eventuali riferimenti futuri.
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non esporre lapparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Informazioni sulle normative
Attenzione
I campi elettromagnetici con determinate frequenze possono interferire nellaudio
del microfono.
AVVERTENZA
Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o
simili.
È possibile che uneccessiva pressione audio emessa dagli auricolari e dalle cue
causi la perdita dell’udito.
Con la presente, Sony Corporation, dichiara che questo microfono senza li ECM-
HW2 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Per dettagli, si prega di accedere alla seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Questo prodotto è destinato all’uso nei seguenti paesi.
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria
Il prodotto Sony potrebbe non essere in vendita in alcuni dei paesi elencati,
pur essendo indicato sulla confezione e nelle istruzioni per l’uso come paese di
destinazione.
Il presente dispositivo ha ottenuto lautorizzazione per il paese o la regione il cui uso
è destinato. Luso del dispositivo con letichetta dell’approvazione staccata può essere
punibile ai sensi di legge.
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a ne vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta dierenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come un normale riuto domestico, ma
deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato
per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi
che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la
salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo
prodotto, potete contattare l’ucio comunale, il servizio locale di
smaltimento riuti oppure il negozio dove lavete acquistato.
Caratteristiche
Questo microfono senza li è destinato alle videocamere compatibili provviste di
attacco Active Interface Shoe.
Esso rileva nitidamente la voce di un soggetto lontano dalla videocamera.
Quando usato con una videocamera compatibile con la modalità di registrazione
5.1ch, esso fornisce il suono del canale centrale in modo chiaro e naturale.
Questo microfono senza li sfrutta le tecnologia di comunicazione Bluetooth.
Il ricevitore installato sulla videocamera e il microfono senza li indossato dal
soggetto (o trasmettitore, dora in avanti semplicemente chiamato “microfono” in
questo documento) sono provvisti di un sensore di rilevazione del suono e di un
auricolare. La persona che registra la scena e il soggetto posto a distanza possono
così comunicare e registrare il suono.
Tecnologia di comunicazione senza li Bluetooth®
La tecnologia di comunicazione senza li Bluetooth permette la comunicazione
senza cavo tra varie unità Bluetooth. Tra queste unità vi sono i computer con le
relative periferiche e i telefoni cellulari.
Poiché il ricevitore e il microfono sono preimpostati in fabbrica anché possano
comunicare tra loro, operazioni quali lautenticazione, laccoppiamento e
l’inserimento della password normalmente necessarie per le unità Bluetooth non
sono necessarie. Tale comunicazione non è tuttavia possibile con i ricevitori e i
microfoni non venduti in coppia, né con qualsiasi altra unità Bluetooth quale, ad
esempio, un computer o un telefono cellulare.
Note
Il microfono potrebbe subire inuenze negative nelle seguenti condizioni:
Quando tra il lato anteriore del ricevitore e il microfono sono frapposti ostacoli
quali altre persone, corpi metallici, pareti o superci riettenti.
Quando lo si usa in presenza di reti LAN senza cavo, nelle vicinanze di più
unità Bluetooth in funzione o di forni a microonde, oppure ancora in presenza
di onde elettromagnetiche.
Se si avvicina eccessivamente il microfono alla videocamera il suono registrato
potrebbe risultare disturbato da interferenze radio o da rumore. Durante
l’uso si suggerisce pertanto di mantenerlo ad almeno 1 metro di distanza dalla
videocamera.
In presenza di rumore o in assenza di suono a causa del deterioramento della
comunicazione la spia di comunicazione del ricevitore lampeggia rapidamente.
Ci si deve pertanto accertare che la distanza tra l’unità trasmittente e quella
ricevente non sia eccessiva e che tra le due non vi siano ostacoli che impediscono
la comunicazione. Se ne dovrebbe continuare l’uso solo quando la spia è accesa di
luce ssa.
Note sull’uso
All’interno del microfono non devono penetrare liquidi o altri corpi estranei.
Non si deve smontare né modicare il microfono.
Non si deve usare il microfono negli ospedali, in prossimità degli apparecchi
medicali, a bordo di aerei oppure quando si creano interferenze radio con altri
dispositivi. Lenergia in radiofrequenza emessa dal microfono potrebbe infatti
creare interferenze con potenziale pericolo d’incidenti.
Questo microfono è utilizzabile esclusivamente nei Paesi o nelle Regioni in cui è
autorizzato.
Questo microfono è un dispositivo di alta precisione. Si deve pertanto evitare di
lasciarlo cadere, colpirlo o sottoporlo comunque a forti urti.
Il microfono deve essere mantenuto lontano dallalta temperatura e dallalta
umidità.
Se durante la registrazione si avvicina l’ auricolare al microfono - vale a dire il
dispositivo che rileva il suono - si può creare un indesiderato eetto di retroazione
acustica. In tal caso è suciente allontanarlo dal microfono oppure ridurne il
volume.
Se durante la registrazione si tocca il microfono rimarrà registrato anche il
rumore così prodotto. Si raccomanda pertanto di fare attenzione a non toccare il
microfono con le mani o con altri oggetti.
Non si deve aerrare la videocamera per il ricevitore.
Rispetto alla normale temperatura ambiente (25°C), alle basse temperature la
batteria eroga meno energia e si scarica più rapidamente.
Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o
simili.
N
ote sui marchi di fabbrica
I marchi Bluetooth appartengono al rispettivo proprietario e sono concessi in
licenza a Sony Corporation.
Tutti gli altri nomi di prodotto menzionati in questo documento possono essere
marchi o marchi depositati delle rispettive società. In questo manuale i simboli
e
®
non sempre sono usati.
Note sul selettore di modalità
Sono disponibili le modalità d’uso di seguito elencate. Esse sono selezionabili con il
selettore di accensione e di modalità del ricevitore.
Modalità SINGLE
La videocamera registra esclusivamente l’audio acquisito dal microfono.
Esso acquisisce nitidamente ma in forma monofonica sia la voce del soggetto sia il
suono ambientale anche quando la videocamera è distante.
Modalità 5.1ch MIX
Quando usato con una videocamera compatibile con la modalità di registrazione
5.1ch il microfono opera come microfono di registrazione del canale centrale. Esso
registra nel modo 5.1ch sia il suono naturale a sé circostante sia quello circostante
la videocamera.
Modalità MONO MIX
La videocamera registra in modo monofonico il suono rilevato sia dal microfono
sia dal ricevitore. (quando il ricevitore e il microfono acquisiscono lo stesso
suono si potrebbe tuttavia creare uneco oppure una discontinuità audio. Con le
videocamere compatibili con la modalità di registrazione 5.1ch si raccomanda
pertanto di usare il microfono nella modalità 5.1ch MIX).
In ognuna di queste tre modalità con l’auricolare è possibile ascoltare il suono
circostante il ricevitore (lato microfono) e quello circostante il microfono
(lato ricevitore). In tal modo la persona che registra con la videocamera può
comunicare a distanza con il soggetto che indossa il microfono.
Identicazione delle parti (vedere l’illustrazione
)
Ricevitore (vedere l’illustrazione
-1)

Presa dell’auricolare
Permette di mantenere sotto controllo il suono rilevato dal microfono.

L
ato anteriore (unità ricevente)

G
hiera di bloccaggio

C
onnettore dell’attacco a slitta (terminale)

T
asti di regolazione del volume

(VOLUME)

Spia
di comunicazione
La spia di comunicazione si accende, lampeggia o si spegne in base ai seguenti
stati di comunicazione dei vari componenti:
Stato Ricevitore Microfono
Subito dopo l’accensione
del ricevitore e del
microfono
Lampeggia lentamente di colore blu
(modalità standby)
A connessione stabilita e
suono registrabile in modo
nitido
Si accende di colore blu
Allo spegnimento
del ricevitore o della
videocamera
Si spegne Lampeggia lentamente di
colore blu
(modalità standby)
Allo spegnimento del
microfono
Lampeggia lentamente di
colore blu
(modalità standby)
Si spegne
Interruzione dell’audio
a causa di cattiva
comunicazione
Lampeggia rapidamente di
colore blu
Lampeggia rapidamente di
colore blu

Spia
di allarme della batteria del microfono (MIC BATT)
Quando la carica della batteria del microfono si sta esaurendo questa spia di
allarme rossa lampeggia una volta al secondo. La batteria deve quindi essere
immediatamente sostituita.

M
icrofono (sensore di rilevazione del suono)

I
nterruttore di accensione e selettore della modalità
Microfono (vedere l’illustrazione
-2)

Interruttore di accensione
Per impedire che la batteria si scarichi si raccomanda di mantenere il microfono
spento quando non lo si usa.

Spia
di comunicazione (vedere la tabella al precedente punto
)

P
resa dell’auricolare
Permette di mantenere sotto controllo il suono rilevato dal ricevitore.

M
icrofono (sensore di rilevazione del suono)

A
ggancio per cinghia
Permette di ssare una cinghia (non fornita in dotazione) al microfono.
Da usare secondo necessità.

Spia
di allarme della batteria (BATT)
Quando la carica della batteria del microfono si sta esaurendo questa spia
di allarme rossa lampeggia una volta al secondo. In tal caso deve essere
immediatamente sostituita.

T
asti di regolazione del volume

(VOLUME)

C
operchio del vano porta-batteria

Fermaglio
Da usare per ssare il microfono all’abbigliamento o alla fascetta da braccio
fornita in dotazione.
Permette altresì di collocare il microfono su un tavolo.

P
rotezione antivento
Da applicare al microfono per ridurre i rumori causati dal proprio respiro o dal
vento.
Installazione del microfono
Ricevitore (vedere l’illustrazione
)
Prima d’installare o di rimuovere il ricevitore dalla videocamera si raccomanda di
spegnerli entrambi.
1 Vericare che la ghiera di bloccaggio
del ricevitore sia ruotata completamente in senso antiorario (come mostra l’illustrazione
-1).
2 Allineare la freccia
ubicata sul fondo del ricevitore con la freccia
ubicata sulla videocamera (come mostra l’illustrazione
-1).
3 Inserire il connettore dell’attacco a slitta del ricevitore nell’alloggiamento
della videocamera e quindi, premendo sulla ghiera di bloccaggio, fare scorrere il ricevitore in direzione della freccia
(come mostra l’illustrazione
-1).
4 Ruotare la ghiera di bloccaggio in senso orario (come mostra l’illustrazione
-2).
5 Orientare il ricevitore nella stessa direzione della videocamera.
Il ricevitore può essere ruotato di circa 270 gradi. In genere la sua parte anteriore
deve essere ruotata nella stessa direzione della videocamera (come mostra
l’illustrazione
-3). Se lo si ruota di oltre 270 gradi si potrebbe vericare un
malfunzionamento.
Rimozione del ricevitore1 Allentare la ghiera di bloccaggio ruotandola in senso antiorario.2 Aerrandolo per la ghiera di bloccaggio fare scorrere il ricevitore in direzione opposta a quella d’installazione
Note
Mentre si ruota la ghiera di bloccaggio non si deve ruotare anche il corpo
principale del ricevitore.
In caso di dicoltà d’installazione del ricevitore si suggerisce di ruotarne la ghiera
di bloccaggio in senso antiorario sino a ne corsa. Essa quindi si sbloccherà
completamente.
Per informazioni sulle caratteristiche direttive dell’antenna del ricevitore si prega
di vedere l’illustrazione
-4 (il simbolo
indica la parte anteriore).
Se la parte anteriore del ricevitore non è rivolta verso il microfono, verso il
quale generalmente la videocamera punta, la ricezione potrebbe risultare
insoddisfacente.
Microfono (vedere l’illustrazione
)
Prima di applicarlo
Predisporre una batteria di riserva (operazione facoltativa).
Si può usare una batteria alcalina a secco oppure una ricaricabile di tipo Ni-MH di
formato AAA.
Si raccomanda tuttavia di usare una batteria Sony, poiché con quella di altri
produttori il microfono potrebbe non orire prestazioni ottimali.
1 Rimuovere il coperchio del vano porta-batteria.2 Inserire la batteria orientandone correttamente le polarità secondo le indicazioni fornite all’interno.3 Riapplicare il coperchio del vano porta-batteria.
Note
È necessario che le polarità

siano correttamente orientate. L’inserimento della
batteria con le polarità invertite potrebbe infatti divenire causa di perdita del liquido
o di guasti.
Applicazione all’abbigliamento
Con l’apposito fermaglio il microfono può essere applicato al corpo del soggetto, ad
esempio al taschino anteriore.
Esso dovrà tuttavia essere applicato in un punto idoneo al luogo di registrazione
anché il suono sia di buona qualità e, attraverso lauricolare collegato al ricevitore
(nel modo più avanti descritto), lo si possa facilmente mantenere sotto controllo.
Note
I soggetti portatori di stimolatore cardiaco non dovrebbero applicare il microfono al
taschino o in una tasca interna. In caso contrario lo stimolatore potrebbe cessare di
funzionare regolarmente.
Uso della fascetta da braccio (illustrazione
)
Con l’apposito fermaglio ssare il microfono alla fascetta da braccio e indossare
quindi quest’ultima.
Uso del porta-auricolare (illustrazione
)
Qualora l’auricolare si stacchi facilmente dallorecchio, ad esempio se il soggetto
è un bambino oppure ha orecchie piccole, si suggerisce di usare l’apposito porta-
auricolare. Applicare lauricolare al porta-auricolare nel modo mostrato
nell’illustrazione
-1).
Applicare il porta-auricolare allorecchio sistemandovi quindi correttamente
l’auricolare (l’illustrazione
mostra l’applicazione allorecchio sinistro).
Uso del microfono
1 Accendere e porre in standby la videocamera.2 Con il selettore di accensione e di modalità del ricevitore selezionare la modalità desiderata e accendere quindi il microfono.
Subito dopo avere impostato su ON sia il ricevitore che il microfono le spie
di comunicazione di entrambi iniziano a lampeggiare lentamente di colore
blu, condizione durante la quale cercano di collegarsi e quindi di rilevarsi
e autenticarsi a vicenda. Una volta che la comunicazione è stabilita e che
la videocamera è pronta a registrare l’audio in modo ottimale la spia di
comunicazione di entrambi si accende di luce blu ssa.
3 Dopo aver vericato l’accensione della spia di comunicazione del ricevitore avviare la registrazione con la videocamera.
Note
Se durante la registrazione si sposta l’interruttore di accensione e selettore della
modalità, questultima potrebbe anche non cambiare, si potrebbe produrre del
rumore oppure la videocamera potrebbe non registrare alcun suono. Prima di
cambiare modalità si deve pertanto arrestare la registrazione.
Per evitare che il microfono registri il segnale acustico di conferma all’inizio della
registrazione si raccomanda d’impostare lopzione (BEEP) della videocamera su
[OFF]. Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di consultare
le istruzioni per l’uso della videocamera.
Se nella modalità MONO MIX sia il ricevitore sia il microfono rilevano lo
stesso suono si può generare uneco o una distorsione. In tal caso si suggerisce di
allontanare il microfono dal ricevitore.
Se il microfono si spegne oppure all’avvio della registrazione non è in
comunicazione con il ricevitore si può generare del rumore oppure la videocamera
non registra alcun suono. Prima di avviare la registrazione si raccomanda pertanto
di vericare che la spia di comunicazione sia del ricevitore che del microfono
siano accese di colore blu e che la comunicazione tra i due sia presente.
Se durante la registrazione il microfono riceve un impatto, la funzione di
regolazione automatica del livello sopprime completamente due o tre secondi il
suono ambiente, ripristinandolo quindi al valore precedente. Non si tratta tuttavia
di un malfunzionamento.
Controllo audio con l’auricolare
Il suono rilevato dal microfono può essere ascoltato attraverso l’auricolare
collegato allapposita presa di cui il ricevitore è provvisto. Analogamente,
attraverso lo stesso auricolare è possibile ascoltare anche Il suono rilevato dal
ricevitore
(sebbene nelle modalità 5.1ch MIX e MONO MIX la videocamera registri il
suono usando anche il microfono incorporato oltre il sensore di rilevazione del
suono del ricevitore, i due suoni non possono essere mantenuti sotto controllo
con lauricolare. Lunico suono che può essere mantenuto sotto controllo è quello
rilevato dal trasmettitore del microfono).
Il volume dell’auricolare è regolabile con i tasti
e
del ricevitore (con questi
tasti non è tuttavia possibile regolare il volume del suono registrato). Per cambiare
di un singolo passo il livello del volume li si deve premere rapidamente, mentre
per cambiarlo in continuazione li si deve premere a lungo. Se si regola il volume
durante la registrazione la videocamera registra altresì il rumore prodotto dalla
pressione di questi tasti. Si suggerisce quindi di regolare il volume ancor prima
di avviare la registrazione, oppure di premerli a lungo anché tale rumore non
venga ripetutamente registrato.
Poiché il microfono elabora e trasmette il suono in forma digitale, tra il suo
eettivo manifestarsi e la registrazione si crea un breve ritardo. Di conseguenza
durante il controllo in auricolare si potrebbe udire uneco. Analogamente, si
potrebbe vericare un ritardo tra le immagini registrate e il suono inviato dal
microfono. Questo non è tuttavia un malfunzionamento.
Caratteristiche tecniche
Comunicazione senza li
Sistema di comunicazione Speciche Bluetooth Ver. 2.0
Uscita Speciche Bluetooth Power Class 1
Proli principali di compatibilità Bluetooth
Advanced Audio Distribution Prole e Audio Video
Remote Control Prole
Portata utile* 100 m
* È la distanza di comunicazione approssimata
quando tra il microfono e la videocamera non sono
frapposti ostacoli.
Variabile a seconda delle caratteristiche del luogo
di registrazione (presenza di ostacoli o di superci
riettenti frapposti tra le unità Bluetooth), delle
condizioni di propagazione radio e di altri fattori
ancora.
Ricevitore
Tipo di microfono Monofonico non direzionale
Alimentazione Fornita attraverso lattacco Active Interface Shoe
(circa 7,2 V)
Consumo elettrico Circa 0,3 W (a ricevitore installato e con carica della
batteria della videocamera ridotta di circa il 10%)
Dimensioni (l/a/p) Circa 48 × 66 × 52 mm
Peso Circa 59 g
Microfono (trasmettitore)
Tipo di microfono Monofonico non direzionale
Alimentazione 1,5 V (una batteria alcalina a secco oppure una
ricaricabile di tipo Ni-MH di formato AAA**)
** Batteria esclusa. Non si deve usare una batteria al
manganese.
Consumo elettrico Circa 0,3 W
Risposta in frequenza Da 300 a 9.000 Hz
Autonomia duso continuato Circa 3 ore
(con una batteria alcalina Sony a secco alla
temperatura di 25°C)
Alle basse temperature lautonomia d’uso con la
batteria alcalina a ecco si riduce. Si suggerisce
piuttosto di usare una batteria Ni-MH ricaricabile.
Dimensioni (l/a/p) Circa 24 × 75 × 33,5 mm
Peso Circa 26 g (senza la batteria)
Ricevitore/microfono (trasmettitore)
Temperatura d’uso Da 5°C a 40°C
Temperatura di conservazione Da –20°C a +60°C
Accessori inclusi
Ricevitore (ECM-HW2(R)) (1), microfono (trasmettitore) (ECM-HW2(T)) (1),
protezione antivento (1), custodia di trasporto (1), fascetta da braccio (1), auricolare
(2), porta-auricolare (1), corredo di documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modiche senza preavviso.
Questo simbolo indica il sistema Active Interface Shoe System progettato per essere
utilizzato con i prodotti video Sony. Gli apparecchi video e gli accessori dotati di
questo sistema sono stati appositamente ideati per semplicare la realizzazione di
registrazioni di qualità.
Sony ECM-HW2

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sony ECM-HW2 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony ECM-HW2 responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sony ECM-HW2 aqui, de graça. Este manual está na categoria Microfones e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.7. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português. Você tem alguma dúvida sobre o Sony ECM-HW2 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Sony ECM-HW2 especificações

Geral
Marca Sony
Modelo ECM-HW2
Produto Microfone
EAN 4905524530278
Língua Português
Tipo de arquivo PDF
Conectividade
Tecnologia de conetividade Sem fios
Outras características
Dimensões (CxLxA) 24 x 33.5 x 75 mm
Peso 26 g
ver mais

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sony ECM-HW2 .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui