Manual de instruções Philips Viva Collection HD9357

Philips Viva Collection HD9357
7.8 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Português
manual de instruçõesPhilips Viva Collection HD9357
5
41 2
6
7
3
1 2
8
7
9
30 min.
10
1 2
3 4
4
1311
14
2x
5
6
3
12
3
x1
2
x1
1
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register your
product at www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Warning
- Avoid spillage on the connector
- Do not misuse this kettle for other than its
intended use to avoid potential injury
- Do not use the appliance if the plug, the
mains cord, the base or the kettle itself is
damaged. If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a service
centre authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and by
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use
of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall not be made
by children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than
8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Keep the mains cord, the base and the
kettle away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on an enclosed
surface (e.g. a serving tray), as this could
cause water to accumulate under the
appliance, resulting in a hazardous situation.
- Unplug the appliance and let it cool down
before you clean it. Do not immerse the
kettle or base in water or any other liquid.
Only clean the appliance with a moist cloth
and a mild cleaning agent.
- The kettle shall not be used for cooking
noodles because the oil can make the water
level Indicator crack.
Caution
- Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
- Only use the kettle in combination with its
original base.
- The kettle is only intended for heating up
and boiling water.
- Never ll the kettle beyond the maximum
level indication. If the kettle has been
overlled, boiling water may be ejected from
the spout and cause scalding.
- Be careful: the outside of the kettle and the
water in it become hot during and some
time after use. Only lift the kettle by its
handle. Also beware of the hot steam that
comes out of the kettle.
- This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as farm houses, bed and breakfast type
environments, sta kitchen areas in shops,
in oces and in other working environments
and by clients in hotels, motels and other
residential type environments.
Boil-dry protection
This kettle is equipped with boil-dry protection: it switches o
automatically if you accidentally switch it on with no or not
enough water in it. Let the kettle cool down for 10 minutes and
then lift the kettle o its base. Then the kettle is ready for use
again.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all
standards regarding electromagnetic elds
(EMF).
Cleaning
- Always unplug the base before you clean it
- Never immerse the kettle or its base in
water.
Cleaning the kettle and the base
Clean the outside of the kettle and the base
with a moistened soft cloth.
Caution: Do not let the moist cloth come
into contact with the cord, the plug and the
connector of the base.
Descaling the kettle
Depending on the water hardness in your area,
scale may build up inside the kettle over time.
Scale may aect the performance of the kettle.
Descale the kettle regularly by following the
instructions in this user manual.
We recommend the following descaling
frequency:
- Once every 3 months for soft water areas
(up to 18dH).
- Once every month for hard water areas
(more than 18dH).
Use white vinegar (4% acetic acid) in step 6.
Rinse the kettle and then boil twice
(steps 11-14) to remove all vinegar.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/
service or go to your Philips dealer. You can also contact the
Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaet for contact details).
Environment
- Do not throw away the appliance with the normal
household waste at the end of its life, but hand it in at
an ocial collection point for recycling. By doing this,
you help to preserve the environment.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate worldwide
guarantee leaet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Vigtigt!
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
Advarsel
- Undgå spild på stikket
- Denne elkande må ikke misbruges ved
anvendelse til andre formål, da der er risiko
for personskade
- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning,
basisenhed eller selve elkanden er
beskadiget. Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå
enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden
for rækkevidde af børn under 8 år.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold ledning, basisenhed og elkande væk
fra varme ader.
- Undgå at stille apparatet på en lukket
overade (f.eks. en serveringsbakke), da
vandet kan samle sig under apparatet, og
en farlig situation derved kan opstå.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle af, før det rengøres. Elkande
og basisenhed må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske. Apparatet må kun
rengøres med en fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel.
- Elkanden må ikke bruges til at koge
nudler, da olien kan ødelægge
vandstandsindikatoren.
Forsigtig
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
- Elkanden må kun bruges sammen med den
originale basisenhed.
- Elkanden er udelukkende beregnet til
opvarmning eller kogning af vand.
- Overfyld aldrig elkanden til over det angivne
maksimale niveau. Hvis elkanden er blevet
overfyldt, kan der sprøjte kogende vand
fra hældetuden, hvilket kan forårsage
skoldning.
- Forsigtig: Ydersiden af elkanden og vandet
i den bliver meget varme under brug og i
et stykke tid efter brug. Løft altid elkanden
i håndtaget. Vær også opmærksom på den
varme damp, der kommer ud af elkanden.
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet
og andre lignende steder som gårde, bed
and breakfast-steder, personalekøkkener
i butikker, på kontorer og i andre
arbejdspladser og af gæster på hoteller,
moteller og andre værelser til udlejning.
Sikring mod tørkogning
Denne elkande er udstyret med en beskyttelsesfunktion mod
tørkogning: Den slukker automatisk, hvis du kommer til at tænde
for den uden vand i eller uden nok vand i. Lad elkanden køle af i
10 minutter, og løft derefter elkanden fra basisenheden. Derefter
er elkanden klar til brug igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle
standarder i forhold til elektromagnetiske felter
(EMF).
Rengøring
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden
rengøring.
- Kom aldrig elkande eller basisenhed i vand.
Rengøring af elkanden og basisenheden
Rengør ydersiden af elkanden og
basisenheden med en fugtig, blød klud.
Forsigtig: Lad ikke den fugtige klud komme i
kontakt med ledning, stik og basisenhedens
tilslutning.
Afkalkning af elkanden
Afhængigt af vandets hårdhed, hvor du bor,
kan der med tiden aejres kalk i elkanden.
Kalk kan påvirke elkandens ydeevne.
Afkalk elkanden regelmæssigt ved at følge
instruktionerne i denne brugervejledning.
Vi anbefaler følgende afkalkningsfrekvens:
- En gang hver tredje måned i områder med
blødt vand (op til 18 dH).
- En gang om måneden i områder med hårdt
vand (over 18 dH).
Brug hvidvinseddike (4 % eddikesyre) i trin 6.
Rens elkanden, og kog den derefter to gange
(trin 11-14) for at fjerne al eddike.
Bestilling af tilbehør
Du kan købe tilbehør eller reservedele på www.shop.philips.com/
service eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte
Philips Kundecenter i dit land (se folderen Worldwide Guarantee
for kontaktoplysninger).
Miljøhensyn
- Apparatet må ikke smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaald, når det til sin tid
kasseres. Aever det i stedet på en kommunal
genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
”World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei
Philips!
Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen,
registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
Warnung
- Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf
den Anschluss.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf
unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu
vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der
Stecker, das Netzkabel, der Aufheizsockel
oder der Wasserkocher selbst beschädigt
ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt
wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Reinigung und
Pege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren
Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Netzkabel, den Aufheizsockel
und den Wasserkocher fern von heißen
Oberächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf versiegelte
Unterlagen (z. B. ein Serviertablett), da sich
Wasser unter dem Gerät sammeln könnte,
was zu Gefährdungen führen würde.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den
Netzstecker aus der Steckdose, und lassen
Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie den
Wasserkocher und den Aufheizsockel
niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nur
mit einem feuchten Tuch und einem milden
Reinigungsmittel.
- Der Wasserkocher darf nicht zum
Kochen von Nudeln verwendet werden,
da das Öl dazu führen kann, dass die
Wasserstandsanzeige Risse bekommt.
Vorsicht
- Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit
dem dazu gehörigen Aufheizsockel.
- Der Wasserkocher ist nur für das Aufheizen
und Kochen von Wasser vorgesehen.
- Füllen Sie den Wasserkocher nicht bis über
die maximale Füllstandsmarkierung hinaus.
Wenn der Wasserkocher zu voll ist, kann
kochendes Wasser aus dem Ausgießer
austreten und Verbrühungen verursachen.
- Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers
und das enthaltene Wasser sind während
und einige Zeit nach der Verwendung
heiß. Heben Sie den Wasserkocher nur
am Handgri an. Vorsicht vor dem heißen
Dampf, der aus dem Wasserkocher
entweicht.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und in Einrichtungen wie
Bauernhöfen, Frühstückspensionen,
Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumgebungen sowie
für Kunden in Hotels, Motels und anderen
Einrichtungen vorgesehen.
Trockengehschutz
Dieser Wasserkocher ist mit einem Trockengehschutz
ausgestattet, der das Gerät ausschaltet, wenn Sie es
versehentlich ohne Wasser oder bei zu geringem Wasserstand
einschalten. Lassen Sie den Wasserkocher 10 Minuten lang
abkühlen, und nehmen Sie ihn dann vom Aufheizsockel. Der
Wasserkocher ist dann wieder betriebsbereit.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
bezüglich elektromagnetischer Felder.
Pflege
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den
Netzstecker des Aufheizsockels aus der
Steckdose.
- Tauchen Sie den Wasserkocher oder den
Aufheizsockel niemals in Wasser.
Den Wasserkocher und Aufheizsockel reinigen
Reinigen Sie die Außenseite des
Wasserkochers und den Aufheizsockel mit
einem angefeuchteten, weichen Tuch.
Achtung: Achten Sie darauf, dass das feuchte
Tuch nicht in Kontakt mit dem Netzkabel,
dem Stecker und dem Anschluss des
Aufheizsockels kommt.
Den Wasserkocher entkalken
Abhängig von der Wasserhärte in Ihrer
Region kann sich im Laufe der Zeit Kalk
im Wasserkocher ablagern. Kalk kann die
Leistung des Wasserkochers beeinträchtigen.
Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig
anhand der folgenden Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung.
Wir empfehlen folgenden Entkalkungsabstand:
- Alle 3 Monate in Gebieten mit weichem
Wasser (Härtegrad bis 18 dH).
- Einmal pro Monat in Gebieten mit hartem
Wasser (Härtegrad über 18 dH).
Verwenden Sie Haushaltsessig (4 %
Essigsäure) in Schritt 6. Spülen Sie den
Wasserkocher aus, und kochen Sie dann
zweimal Wasser auf (Schritt 11 - 14), um alle
Essigrückstände zu entfernen.
Zubehör bestellen
Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, gehen Sie auf
www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips
Händler auf. Sie können auch den Philips Kundendienst in
Ihrem Land kontaktieren (entnehmen Sie die Kontaktdaten der
internationalen Garantieschrift).
Umwelt
- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer oziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die
Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie
die internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
- Αποφύγετε τη διαρροή νερού στη σύνδεση
- Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για διαφορετική
από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το
καλώδιο, η βάση ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο
επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή
κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και
γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή
παρά μόνον αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών
και επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των
8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα
μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη
επιφάνεια (π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς
το νερό ενδέχεται να συσσωρευτεί κάτω από
τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη
κατάσταση.
- Αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα και
αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό
ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Να καθαρίζετε
τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί και με ήπιο
καθαριστικό.
- Ο βραστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για νουντλς, γιατί το λάδι μπορεί να ραγίσει την
ένδειξη στάθμης νερού.
Προσοχή
- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με
γείωση.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό
με την αυθεντική βάση του.
- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για να ζεσταίνετε
και να βράζετε νερό.
- Να μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από την
ένδειξη μέγιστης στάθμης. Σε αντίθετη περίπτωση,
μπορεί να πεταχτεί καυτό νερό από το στόμιο και
να ζεματιστείτε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το
εξωτερικό του βραστήρα αλλά και το νερό που
περιέχει ζεσταίνονται τόσο κατά τη διάρκεια της
χρήσης όσο και για κάποια ώρα μετά από αυτή.
Να σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή
του. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό που
βγαίνει από το βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι
και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως εξοχικά,
πανσιόν, κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς
και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα που προσφέρουν υπηρεσίες
διαμονής.
Προστασία από βρασμό χωρίς νερό
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ: αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς να περιέχει αρκετό νερό,
απενεργοποιείται αυτόματα. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10
λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τη βάση του. Ο βραστήρας
είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Καθάρισμα
- Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από την πρίζα πριν
την καθαρίσετε
- Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε
νερό.
Καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης
Καθαρίζετε το εξωτερικό του βραστήρα και τη βάση
του με ένα βρεγμένο, μαλακό πανί.
Προσοχή: Μην αφήνετε το υγρό πανί να έρθει σε επαφή
με το καλώδιο, το φις και τη σύνδεση της βάσης.
Άφαίρεση αλάτων του βραστήρα
Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή
σας, από καιρό σε καιρό μπορεί να συσσωρεύονται
άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα. Τα άλατα
μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του βραστήρα.
Να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα, ακολουθώντας τις
οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Συνιστούμε την εξής συχνότητα αφαλάτωσης:
- Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με μαλακό
νερό (έως 18 dH).
- Μία φορά το μήνα για περιοχές με σκληρό νερό
(περισσότερο από 18 dH).
Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι (4% ακετικό οξύ) στο
βήμα 6. Ξεπλύνετε το βραστήρα και βράστε το νερό
2 φορές (βήματα 11-14) για να αφαιρέσετε όλο το
ξίδι.
Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.shop.philips.com/service ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).
Περιβάλλον
- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε
την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.
Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneciarse por completo de la asistencia que
ofrece Philips, registre el producto en: www.philips.com/
welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información
importante y consérvela por si necesitara consultarla en el
futuro.
Advertencia
- Evite salpicaduras en el conector.
- No utilice esta hervidora con otros nes
distintos a los previstos para evitar posibles
lesiones.
- No utilice el aparato si el enchufe, el
cable de alimentación, la base o la propia
hervidora están dañados. Si el cable
de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el n de
evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños
a partir de 8 años y por personas con
su capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva
su uso. Los niños no deben llevar a cabo la
limpieza ni el mantenimiento a menos que
tengan más de 8 años o sean supervisados.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
- No permita que los niños jueguen con el
aparato.
- Mantenga el cable de alimentación, la
base y la hervidora alejados de supercies
calientes.
- No coloque el aparato sobre una supercie
cubierta, ya que el agua podría acumularse
bajo el aparato, provocando una situación
de peligro.
- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe
antes de limpiarlo. No sumerja la hervidora
ni la base en agua u otros líquidos. Limpie el
aparato únicamente con un paño húmedo y
un producto de limpieza suave.
- La hervidora no debe utilizarse para cocer
deos porque los restos de grasa pueden
estropear el indicador de nivel de agua.
Precaución
- Conecte el aparato solo a un enchufe con
toma de tierra.
- Utilice la hervidora sólo con su base original.
- Esta hervidora está diseñada únicamente
para calentar y hervir agua.
- No llene nunca la hervidora por encima de
la indicación de nivel máximo. Si la llena en
exceso, el agua hirviendo podría salir por la
boquilla y producir quemaduras.
- Tenga cuidado: la parte exterior de la
hervidora y el agua que contiene pueden
calentarse considerablemente durante
el uso de la hervidora y mantener esta
temperatura incluso después de que
haya transcurrido un tiempo del uso. Coja
siempre la hervidora por el asa. Tenga
cuidado también con el vapor caliente que
sale de la hervidora.
- Este aparato está diseñado para utilizarlo
en entornos domésticos o similares como:
viviendas de granjas, hostales en los que
se ofrecen desayunos, zona de cocina en
tiendas, ocinas y otros entornos laborales,
y por clientes de hoteles, moteles y
entornos residenciales de otro tipo.
Protección contra hervido en seco
Esta hervidora cuenta con un dispositivo de protección contra
el hervido sin agua: se apaga automáticamente si se enciende
de forma accidental estando vacía o si no tiene suciente
agua. Deje que la hervidora se enfríe durante 10 minutos y, a
continuación, retírela de su base. La hervidora estará lista para
usar de nuevo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los
estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM).
Limpieza
- Desenchufe siempre la base antes de
limpiarla.
- No sumerja nunca la hervidora ni su base
en agua.
Limpieza de la hervidora y de la base
Limpie la hervidora y la base por fuera con un
paño humedecido.
Precaución: No deje que el paño húmedo
entre en contacto con el cable, el enchufe y el
conector de la base.
Eliminación de los depósitos de cal
En función de la dureza del agua de su zona,
la cal se puede acumular en el interior de
la hervidora con el tiempo. La cal puede
afectar al rendimiento de la hervidora. Elimine
los depósitos de cal de su hervidora con
regularidad siguiendo las instrucciones que
encontrará en este manual de usuario.
Le recomendamos la siguiente frecuencia de
eliminación de los depósitos de cal:
- Una vez cada 3 meses para zonas de agua
blanda (hasta 18 dH).
- Una vez al mes para zonas de agua dura
(más de 18 dH).
Utilice vinagre blanco (4 % de ácido acético)
en el paso 6. Enjuague la hervidora y, a
continuación, hierva dos veces (pasos 11-14)
para eliminar todo el vinagre.
Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de
Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de
garantía mundial para encontrar los datos de contacto).
Medio ambiente
- Al nal de su vida útil, no tire el aparato junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida ocial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente.
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut hankinnastasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi!
ytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tärkeää!
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Varoitus
- Älä läikytä nestettä liittimeen.
- Älä käytä vedenkeitintä muuhun kuin sen
varsinaiseen tarkoitukseen, jotta vältät
mahdolliset vahingot.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntä, virtajohto,
alusta tai itse keitin on vahingoittunut. Jos
virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta ytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Pidä
laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Älä laske virtajohtoa, alustaa ja laitetta
kuumille pinnoille.
- Älä aseta laitetta alustalle, jossa vesi voi
kerääntyä laitteen alle (esim. tarjotin).
Veden kerääntyminen saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
Älä upota keitintä tai alustaa veteen
tai muuhun nesteeseen. Käytä laitteen
puhdistamiseen vain kosteaa liinaa ja
mietoa puhdistusainetta.
- Vedenkeittimellä ei saa keittää nuudeleita,
koska öljy voi vaurioittaa vesimäärän
ilmaisinta.
Varoitus
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- ytä vedenkeitintä vain sen alkuperäisen
alustan kanssa.
- Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden
lämmittämiseen tai keittämiseen.
- Älä ytä vedenkeitintä
enimmäistäyttömerkin yli. Jos vedenkeitin
on liian täynnä, kiehuvaa vettä voi roiskua
kaatonokasta.
- Keittimen ulkopinta ja vesi sen sisällä
kuumentuvat käytön aikana ja ovat
kuumia jonkin aikaa käytön jälkeen. Nosta
vedenkeitin aina kahvasta. Varo laitteesta
tulevaa kuumaa höyryä.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön
ja vastaaviin, kuten: henkilökunnan
keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä, maatilamajoitus,
asiakkaat hotelleissa, motelleissa ja muissa
asuinympäristöissä, aamiaismajoitus.
Ylikuumenemissuoja
Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Kytkin katkaisee
automaattisesti virran vedenkeittimestä, jos vedenkeitin on
vahingossa käynnistetty tyhjänä tai jos vettä ei ole tarpeeksi.
Anna keittimen jäähtyä 10 minuuttia ja nosta se irti alustasta.
Vedenkeitin on taas käyttövalmis.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Puhdistaminen
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
- Älä koskaan upota vedenkeitintä tai sen
alustaa veteen.
Vedenkeittimen ja alustan puhdistaminen
Pyyhi vedenkeittimen ja alustan ulkopinnat
puhtaaksi pehmeällä, kostealla liinalla.
Varoitus: huolehti siitä, ettei kostea liina
kosketa johtoa, pistoketta tai alustan liitintä.
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 002 02671

User manual

HD9357, HD9358

Manual de instruções

Veja o manual do Philips Viva Collection HD9357 aqui, de graça. Este manual está na categoria Chaleiras e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.8. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Philips Viva Collection HD9357 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Philips Viva Collection HD9357 e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Philips Viva Collection HD9357 dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Philips Viva Collection HD9357 especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Philips Viva Collection HD9357.

Geral
Marca Philips
Modelo Viva Collection HD9357
Produto Chaleira
EAN 8710103775867
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Características
Cor do produto Aço inoxidável
Material do elemento de aquecimento Aço inoxidável
País de origem China
Volume do depósito de água 1.7 l
Material do corpo do produto Aço inoxidável
Elemento de aquecimento ocultado Sim
Proteção contra funcionamento a seco Sim
Material do interruptor PP
Termóstato regulável Não
Indicador do nível de água Sim
Proteção contra sobreaquecimento -
Filtro removível Sim
Gestão de energia
Potência 2200 W
Frequência de entrada AC 50 - 60 Hz
Fonte de alimentação AC
Voltagem de entrada AC 220-240 V
Ergonomia
Base rotativa 360° Sim
Sem fios Sim
Desligar automático Sim
Compartimento do fio Sim
Suporte anti-deslize Sim
Interruptor iluminado Sim
Comprimento do fio 0.75 m
Tampa Sim
Pesos e dimensões
Peso 1108 g
Embalagem
Peso da embalagem 1466 g
Quantidade por conjunto 1 unidade(s)
Profundidade da embalagem 180 mm
Comprimento da embalagem 245 mm
Altura da embalagem 260 mm
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Philips Viva Collection HD9357 abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados