Alecto FR-24

Manual de instruções Alecto FR-24

(1)
 • INTRODUCTIE
  De Alecto
  FR-24
  is een PMR-446 Portofoon. Met deze
  portofoon is het mogelijk om gratis onderling te
  communiceren of te communiceren met andere (Alecto)
  portofoons zolang deze voldoen aan de PMR-446 stan-
  daard.
  De Alecto
  FR-24
  voldoet aan de essentiële voor-
  waarden en voorzieningen zoals omschreven in de
  Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van confor-
  miteit is beschikbaar op de website www.alecto.nl
  VOEDING
  In de FR-24 moeten 3 NORMALE AAA penlite
  batterijen.
  1. Verwijder eerst de riemclip door het borglipje naar
  achteren te drukken en de riemclip naar boven uit
  de portofoon te drukken.
  2.
  Open nu het batterijcompartiment en plaats de batte-
  rijen op de aangegeven wijze. Let hierbij op de polari-
  teit (+ en -).
  3. Sluit het batterijcompartiment en plaats de riemclip
  terug op de portofoon.
  TECHNISCHE SPECIFICATIES
  Zendfrequentie: 446MHz
  Zendvermogen: < 27dBm
  Kanaalscheiding: 12.5KHz
  Voeding portofoon: 3,6V (3x 1.5V batterij)
  Bereik: tot 7Km
  Gebruiksduur: zenden: tot 3 uur
  standby: tot 6 dagen
  (afhankelijk van gebruik)
  Gewicht portofoon: 77 gr. (excl. batterijen)
  Afmetingen: 92(146) x 50 x 39mm
  Voldoet aan: EN 300 296-2 V1.3.1
  EN 301 489-5 V1.3.1
  EN 60950-1:+A12:2011
  DISPLAYFUNCTIES
  : geeft het ingestelde kanaal weer
  : batterij niveau indicatie
  = batterij OK
  knippert = batterij bijna leeg
  SC
  : licht op als de SCAN functie is ingeschakeld
  TX:
  licht op tijdens zenden
  RX: licht op tijdens ontvangen
  : geeft het volumeniveau aan
  : licht op als de toetsblokkering is ingeschakeld
  GEBRUIKEN
  Let op: altijd bij alle 2 de porto’s hetzelfde kanaal
  instellen
  Attentie: Denk er aan dat andere mensen die
  ook een portofoon hebben, ook al is dat een
  ander model of van een ander merk, ook jouw signaal
  kunnen ontvangen.
  Jij kunt ook het signaal van andere portofoons ontvan-
  gen. Als je daar last van hebt, kun je een ander kanaal
  instellen.
  In/uitschakelen:
  Druk gedurende 2 seconden op toets
  om de
  FR-24 in of uit te schakelen.
  Zenden:
  Druk op de PTT toets
  om te zenden.
  (PTT = Push To Talk = indrukken om te spreken)
  Hou de porto ongeveer 5 cm van je mond en praat
  in de microfoon.
  Ontvangen:
  Laat de PTT toets los om te ontvangen.
  Oproepen:
  Druk op toets
  om een oproeptoon uit te zenden.
  Kanaal wijzigen:
  Druk op toets
  en selecteer dan met of
  het
  juiste kanaal.
  Druk op de PTT toets om dit kanaal vast te leggen.
  Volumeregeling:
  Gebruik de toetsen of om het volume te regelen.
  Roger beep:
  Als je de PTT toets los laat dan zendt de FR-24
  een toontje uit. Nu weet de andere kant dat hij kan
  terugpraten
  Deze toon staat altijd aan en is niet uit te zetten.
  Kanalen scannen:
  Houd
  en tegelijk ingedrukt totdat na ruim 1
  seconde SC oplicht, de FR-24 scant nu alle kanalen
  af.
  Ontvangen signalen worden weergegeven waarna
  het scannen doorgaat.
  Druk op toets PTT om het scannen te stoppen.
  Monitoring:
  Houd en tegelijk ingedrukt totdat na ruim 1
  seconde RX oplicht, de ruisonderdrukking wordt uit-
  geschakeld en je hoort nu ook de zwakke zenders
  op dit kanaal.
  Opnieuw en ▼ 1 seconde ingedrukt houden om
  deze functie uit te schakelen.
  Toetsblokkering:
  Houd toets
  ingedrukt totdat na ruim 1 seconde
  oplicht. Het wijzigen van het volume en van het
  kanaal is nu niet meer mogelijk. Zenden en ontvan-
  gen is nog wel mogelijk.
  Houd toets
  opnieuw ingedrukt totdat na ruim 1
  seconde
  verdwijnt om de toetsen vrij te geven.
  GEBRUIKERSTIPS
  ALGEMEEN:
  De
  FR-24
  is een zend/ontvanger die werkt met radio-
  golven in de 446MHz band. De signaaloverdracht kan
  gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoor-
  beeld van andere portofoons, zenders, draadloze tele-
  foons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord of veroorzaakt
  uw portofoon storing, dan biedt het omschakelen van het
  kanaal vaak een oplossing.
  Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in alle
  landen van de EU. Als u de FR-24 wilt meenemen
  naar landen buiten de EU, informeer dan eerst naar
  de plaatselijke beperkingen van het gebruik van
  PMR446 apparatuur aldaar.
  Let op dat het signaal van de FR-24 ook door ande-
  re portofoons of ontvangers dan de uwe gehoord
  kan worden.
  Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook
  wijzigingen aan de elektronica of aan de antenne
  van de FR-24 aan te brengen. Service mag alleen
  geschieden door daardoor vakbekwame monteurs.
  Tijdens een onweersbui de FR-24 nooit buiten
  gebruiken.
  ONDERHOUD:
  Reinig de FR-24 alleen met een vochtige doek.
  Plaats de portofoon nooit in direct zonlicht en niet in
  een vochtige omgeving.
  Vermijd het indringen van water en/of zand in de
  FR-24.
  Indien een storing optreedt, controleer dan eerst de
  werking van de FR-24 op een andere locatie.
  RADIOVERBINDING:
  Het bereik van de FR-24 is tot 7 Km. Dit bereik is
  afhankelijk van lokale omstandigheden zoals hoge
  gebouwen, hoogspannings- en bovenleidingen. Een
  optimaal bereik wordt gehaald indien de portofoon een
  vrij zicht heeft naar de ontvanger.
  MILIEU:
  Wordt de portofoon afgedankt, lever deze dan in bij
  uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke
  verwerking.
  Uitgewerkte batterijen kunt u inleveren bij de leveran
  cier
  van deze portofoons of u kunt ze inleveren bij uw plaat
  -
  selijk depot voor klein chemisch afval. Gooi lege batte-
  rijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
  GARANTIEBEWIJS
  Op de Alecto FR-24 heeft u een garantie van 24
  MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedu-
  rende die periode de kosteloze herstelling van defec-
  ten ontstaan door materiaal- en constructiefouten.
  Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de
  importeur.
  HOE TE HANDELEN:
  Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
  gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
  uitsluitsel, neem dan contact op met de Alecto service-
  dienst op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland)
  of 03 238 5666 (België) of via internet www.alecto.nl
  DE GARANTIE VERVALT:
  Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
  en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en
  bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
  blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
  wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist
  transport van het apparaat zonder geschikte verpak-
  king en indien het apparaat niet vergezeld is van dit
  garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en de
  antenne vallen niet onder de garantie. Iedere verdere
  aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolg-
  schade, is uitgesloten.
  V1.6
  FR-24 NL
  antenne
  display
  PTT spreektoets
  luidspreker
  microfoon
  oproeptoets
  toetsen en
  aan/uit druktoets
  programmeertoets
Alecto FR-24

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Alecto FR-24 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Alecto FR-24 responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Alecto FR-24 aqui, de graça. Este manual está na categoria Walkie talkies e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.4. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês, Alemão, France, Holandês. Você tem alguma dúvida sobre o Alecto FR-24 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Alecto FR-24 especificações

Geral
Marca Alecto
Modelo FR-24
Produto Walkie talkie
Língua Inglês, Alemão, France, Holandês
Tipo de arquivo PDF